Opi­sać szczęście? Ja to zro­bić mogę To ta­ka Ko­bieta chodząca po mej głowie Po pla­necie to blon­dynka czy bru­net­ka Wyz­nać się nie umiem bo ta­kie ko­lory wid­nieją na Jej głowie Jest bar­dzo piękna jak Ją widzę to uwie­rzyć nie mogę Dla mnie to Księżniczka z diamen­tową ko­roną na głowie 


opi­ć-szczęście-ja-to zro­bić-mogę-to-­ka-ko­bieta-chodząca-po mej-głowie-po-pla­necie-to blon­dynka-czy-bru­net­ka-wyz­nać ę
xdomixopi­saćszczęściejato zro­bićmogętota­kako­bietachodzącapo mejgłowiepopla­necieto blon­dynkaczybru­net­kawyz­nać sięnie umiembota­kieko­lorywid­niejąna jejjestbar­dzopięknajakją widzęto uwie­rzyćnie mogędlamnieto księżniczkadiamen­towąko­ronąna głowie opi­sać szczęścieja to zro­bićto zro­bić mogęta­ka ko­bietako­bieta chodzącachodząca po mejpo mej głowiegłowie popo pla­neciepla­necie to blon­dynkato blon­dynka czyczy bru­net­kabru­net­ka wyz­nać sięwyz­nać się nie umiemnie umiem bobo ta­kieta­kie ko­loryko­lory wid­niejąwid­nieją na jejna jej głowiegłowie jestjest bar­dzobar­dzo pięknapiękna jakjak ją widzęją widzę to uwie­rzyćto uwie­rzyć nie mogęnie mogę dladla mniemnie to księżniczkato księżniczka zz diamen­towądiamen­tową ko­ronąko­roną na głowie ja to zro­bić mogęmogę to ta­kata­ka ko­bieta chodzącako­bieta chodząca po mejchodząca po mej głowiepo mej głowie pogłowie po pla­neciepo pla­necie to blon­dynkapla­necie to blon­dynka czyto blon­dynka czy bru­net­kaczy bru­net­ka wyz­nać siębru­net­ka wyz­nać się nie umiemwyz­nać się nie umiem bonie umiem bo ta­kiebo ta­kie ko­loryta­kie ko­lory wid­niejąko­lory wid­nieją na jejwid­nieją na jej głowiena jej głowie jestgłowie jest bar­dzojest bar­dzo pięknabar­dzo piękna jakpiękna jak ją widzęjak ją widzę to uwie­rzyćją widzę to uwie­rzyć nie mogęto uwie­rzyć nie mogę dlanie mogę dla mniedla mnie to księżniczkamnie to księżniczka zto księżniczka z diamen­towąz diamen­tową ko­ronądiamen­tową ko­roną na głowie 

Nikt, na­wet Ja nie pot­ra­fię opi­sać te­go co się dzieje w mo­jej głowie...W głowie Mo­jej zam­knięta jak w zamku. Budzi się ze mną, dzień w dzień o poranku. I przez dzień cały to­warzys­twa dot­rzy­muje. Gdy Mor­feusz wzy­wa - na krok nie od­stępu­je. A myśli Ją Mo­je to tulą to całują, by była trzy met­ry nad niebem - dziel­nie pil­nują. Tak so­bie Księżniczka w głowie mej za­mie­szkała. I zu­pełnie przy­pad­ko­wo Mój świat poskładała.Pier­wsza w mo­jej głowie myśl po prze­budze­niu to Ona. W ser­cu mym te­raz śpi słodko i śni o mnie w kołdrę moc­no wtulona. W końcu ją spot­kałem, jest cu­dow­na, piękna i bys­tra... dziew­czy­na dla mnie wymarzona. Tak bar­dzo się w niej zakochałem, że na myśl o niej for­mu­je mi się zes­taw tych trzech słów piękny : Mo­ja przyszła żona. * Dla Joasi * Jes­teś tu czu­je Cie lecz na Ciebie nie pat­rzę się chce za­pom­nieć o To­bie dziś ale mo­je ser­ce nie chce za ro­zumem iść i tak każde­go dnia od no­wa w mo­jej głowie wid­nieje Twa osoba poz­być się te­go ob­ra­zu nie mogę bo jes­tem bar­dzo za­kocha­na w Tobie ro­bie to ta­jem­nie, nie zauważasz tego ale to błąd bo zna­lazłaś drogę do ser­ca mego To nie ta­kie pros­te cho­wać Ten cały zamęt w środ­ku. Siedzę zam­knieta w swo­jej głowie pa­miętając wszys­tko to co po­wie­dzialeś ta cisza to to, co mnie za­bija w chwi­li gdy pot­rze­buje tak bar­dzo Twe­go głosu... roz­pa­dam się, ale mam py­tanie Czy to zbrod­nia, czy ja prze­sadzam? Czy jes­tem skałą, różą, pięścią? Czy od­dechem na końcu pocałunku? Jaś wędrow­niczek Znów dziś spot­kał mnie On wie jak ukoić Jak odeg­nać myśli złe Jaś wędrowniczek Ba­wić dziś się chce On zna mnie najlepiej Wie co lu­bię, cze­go nie Jaś wędrowniczek Opo­wiada ciągle mi Jak ko­loro­wo z nim Mogę w życie iść Jaś wędrowniczek Już ucieka stąd Zos­ta­wiając w głowie tylko Myśl, że był to błąd...