Opi­sać szczęście? Ja to zro­bić mogę To ta­ka Ko­bieta chodząca po mej głowie Po pla­necie to blon­dynka czy bru­net­ka Wyz­nać się nie umiem bo ta­kie ko­lory wid­nieją na Jej głowie Jest bar­dzo piękna jak Ją widzę to uwie­rzyć nie mogę Dla mnie to Księżniczka z diamen­tową ko­roną na głowie 


opi­ć-szczęście-ja-to zro­bić-mogę-to-­ka-ko­bieta-chodząca-po mej-głowie-po-pla­necie-to blon­dynka-czy-bru­net­ka-wyz­nać ę
xdomixopi­saćszczęściejato zro­bićmogętota­kako­bietachodzącapo mejgłowiepopla­necieto blon­dynkaczybru­net­kawyz­nać sięnie umiembota­kieko­lorywid­niejąna jejjestbar­dzopięknajakją widzęto uwie­rzyćnie mogędlamnieto księżniczkadiamen­towąko­ronąna głowie opi­sać szczęścieja to zro­bićto zro­bić mogęta­ka ko­bietako­bieta chodzącachodząca po mejpo mej głowiegłowie popo pla­neciepla­necie to blon­dynkato blon­dynka czyczy bru­net­kabru­net­ka wyz­nać sięwyz­nać się nie umiemnie umiem bobo ta­kieta­kie ko­loryko­lory wid­niejąwid­nieją na jejna jej głowiegłowie jestjest bar­dzobar­dzo pięknapiękna jakjak ją widzęją widzę to uwie­rzyćto uwie­rzyć nie mogęnie mogę dladla mniemnie to księżniczkato księżniczka zz diamen­towądiamen­tową ko­ronąko­roną na głowie ja to zro­bić mogęmogę to ta­kata­ka ko­bieta chodzącako­bieta chodząca po mejchodząca po mej głowiepo mej głowie pogłowie po pla­neciepo pla­necie to blon­dynkapla­necie to blon­dynka czyto blon­dynka czy bru­net­kaczy bru­net­ka wyz­nać siębru­net­ka wyz­nać się nie umiemwyz­nać się nie umiem bonie umiem bo ta­kiebo ta­kie ko­loryta­kie ko­lory wid­niejąko­lory wid­nieją na jejwid­nieją na jej głowiena jej głowie jestgłowie jest bar­dzojest bar­dzo pięknabar­dzo piękna jakpiękna jak ją widzęjak ją widzę to uwie­rzyćją widzę to uwie­rzyć nie mogęto uwie­rzyć nie mogę dlanie mogę dla mniedla mnie to księżniczkamnie to księżniczka zto księżniczka z diamen­towąz diamen­tową ko­ronądiamen­tową ko­roną na głowie 

Nikt, na­wet Ja nie pot­ra­fię opi­sać te­go co się dzieje w mo­jej głowie... -AnDree
nikt-na­wet-ja nie pot­ra­fię-opi­ć-te­go-co ę-dzieje-w mo­jej-głowie