Opi­nie są jak dziury w du­pie - po­wie­dział McCain. - Każdy ma własną.


opi­nie-są jak dziury-w ­pie- po­wie­dział-mccain- każdy- własną
jonathan kellermanopi­niesą jak dziuryw du­pie po­wie­działmccain każdyma własnąopi­nie są jak dziurysą jak dziury w du­pie po­wie­dział mccain każdy ma własnąopi­nie są jak dziury w du­pie

Mówią, mój sy­nu, że w tym kra­ju nie ma mo­nar­chii – a chcesz, żebym ci po­wie­dział, jak zos­tać królem Stanów Zjed­noczo­nych Ame­ryki? Wys­tar­czy wpaść do dziury w klo­zecie i wyjść stamtąd, roz­siewając za­pach róż.Sie­dział na tro­nie i łapał dech. Jak trud­no rządzić własną dupą, eh ! Inwestowanie jest jak wchodzenie po drabinie, każdy wie jak się to robi, lecz nie każdy wie gdzie ją przystawić.Je­dyną dobrą rzeczą, jaką można po­wie­dzieć o Pol­sce, jest to, że ma­my bar­dzo przys­tojne dziew­częta. Zła zaś to ta, że wo­limy pójść w nie­dzielę do kościółka, a po mszy za­pom­nieć o wszys­tkim. Tak jest bez­pie­czniej. Po­lacy są, jak to po­wie­dział Nor­wid, wspa­niałym na­rodem i bez­wartościowym społeczeństwem.-Nie mam cza­su.- po­wie­dział uczeń - Zmień priory­tety.- od­po­wie­dział mistrz wlecze się to­to no­ga za nogą polną drogą pas­kudnie ja­koś wygląda z lękiem się rozgląda niedo­myte i obszarpane śmier­dzi jak kloaka po bib­ce nad ranem każdy się odwraca i uda­je że ma in­ne sprawy a to­to le­zie do Warszawy aby sprze­ciw wyrazić prze­ciw cze­mu – nie wie lecz wie że wal­czyć będzie za­pytał ktoś to­to o imię po­wie­działo – sprzedawczyk przymilnie i powędro­wało dalej by smród jak zarazę roz­siewać po kraju wreszcie doszło i w kodzie czu­je się jak w raju *** Dział: Polityka *** Zbig­niew Małecki