Opis lub obraz nagości skąpanej w słońcu i powietrzu nie jest pornografią. Natomiast jest nią podpatrywanie nagości przez dziurkę od klucza.


opis-lub-obraz-nagoś-skąpanej-w-słońcu-i-powietrzu-nie-jest-pornografią-natomiast-jest-ą-podpatrywanie-nagoś-przez-dziurkę-od-klucza
henryk sienkiewiczopislubobraznagościskąpanejsłońcupowietrzuniejestpornografiąnatomiastniąpodpatrywanieprzezdziurkęodkluczaopis lublub obrazobraz nagościnagości skąpanejskąpanej ww słońcusłońcu ii powietrzupowietrzu nienie jestjest pornografiąnatomiast jestjest niąnią podpatrywaniepodpatrywanie nagościnagości przezprzez dziurkędziurkę odod kluczaopis lub obrazlub obraz nagościobraz nagości skąpanejnagości skąpanej wskąpanej w słońcuw słońcu isłońcu i powietrzui powietrzu niepowietrzu nie jestnie jest pornografiąnatomiast jest niąjest nią podpatrywanienią podpatrywanie nagościpodpatrywanie nagości przeznagości przez dziurkęprzez dziurkę oddziurkę od kluczaopis lub obraz nagościlub obraz nagości skąpanejobraz nagości skąpanej wnagości skąpanej w słońcuskąpanej w słońcu iw słońcu i powietrzusłońcu i powietrzu niei powietrzu nie jestpowietrzu nie jest pornografiąnatomiast jest nią podpatrywaniejest nią podpatrywanie nagościnią podpatrywanie nagości przezpodpatrywanie nagości przez dziurkęnagości przez dziurkę odprzez dziurkę od kluczaopis lub obraz nagości skąpanejlub obraz nagości skąpanej wobraz nagości skąpanej w słońcunagości skąpanej w słońcu iskąpanej w słońcu i powietrzuw słońcu i powietrzu niesłońcu i powietrzu nie jesti powietrzu nie jest pornografiąnatomiast jest nią podpatrywanie nagościjest nią podpatrywanie nagości przeznią podpatrywanie nagości przez dziurkępodpatrywanie nagości przez dziurkę odnagości przez dziurkę od klucza

Człowiek woli patrzeć przez dziurkę od klucza niż przez lunetę. -Karl Farkas
człowiek-woli-patrzeć-przez-dziurkę-od-klucza-ż-przez-lunetę
Pat­rząc przez dziurkę od klucza można zo­baczyć prawdę, której później ciężko będzie spoj­rzeć pros­to w oczy. Z cyk­lu po­wieści
pat­rząc-przez-dziurkę-od klucza-można-zo­baczyć-prawdę-której później-ężko-będzie-spoj­rzeć-pros­to-w oczy-z-cyk­lu-po­wieś
Jeśli za­mykasz za sobą drzwi przeszłości, nie za­bieraj za­pachu ze sobą. Jeśli już je zam­knąłeś, nie zaglądaj przez dziurkę od klucza. -mechaa
jeśli-za­mykasz-za sobą-drzwi-przeszłoś-nie za­bieraj-za­pachu-ze sobą-jeśli-już- zam­knąłeś-nie zaglądaj-przez-dziurkę
W nagości, a zwłaszcza w dwu nagościach tkwi niebezpieczeństwo. -Emil Zegadłowicz
w-nagoś-a-zwłaszcza-w-dwu-nagościach-tkwi-niebezpieczeństwo
Kłębek nagości, snem zi­mowym znużony. Zew płod­nej matki.   -Papużka
kłębek-nagoś-snem-zi­mowym-znużony-zew-płod­nej-matki- 
Kobiety perfumują zwykle papier listowy, aby posłać kochankowi coś ze swej nagości. -Aleksander Zelwerowicz
kobiety-perfumują-zwykle-papier-listowy-aby-posłać-kochankowi-coś-ze-swej-nagoś