Oprócz wstrętu budzi jeszcze we mnie gniew, fałszywy i nikczemny stosunek Żydów do zagadnień narodowych. Naród ten, narzekający na szowinizm innych ludów, jest sam najbardziej szowinistycznym narodem świata. Naród, który krzyczy o nienawiści, jaką budzi, sam potrafi najsilniej nienawidzić.


oprócz-wstrę-budzi-jeszcze-we-mnie-gniew-fałszywy-i-nikczemny-stosunek-Żydów-do-zagadnień-narodowych-naród-ten-narzekający-na-szowinizm
antoni słonimskiopróczwstrętubudzijeszczewemniegniewfałszywynikczemnystosunekydówdozagadnieńnarodowychnaródtennarzekającynaszowinizminnychludówjestsamnajbardziejszowinistycznymnarodemświatanaródktórykrzyczynienawiścijakąbudzipotrafinajsilniejnienawidzićoprócz wstrętuwstrętu budzibudzi jeszczejeszcze wewe mniemnie gniewfałszywy ii nikczemnynikczemny stosunekstosunek ŻydówŻydów dodo zagadnieńzagadnień narodowychnaród tennarzekający nana szowinizmszowinizm innychinnych ludówjest samsam najbardziejnajbardziej szowinistycznymszowinistycznym narodemnarodem świataktóry krzyczykrzyczy oo nienawiścijaką budzisam potrafipotrafi najsilniejnajsilniej nienawidzićoprócz wstrętu budziwstrętu budzi jeszczebudzi jeszcze wejeszcze we mniewe mnie gniewfałszywy i nikczemnyi nikczemny stosuneknikczemny stosunek Żydówstosunek Żydów doŻydów do zagadnieńdo zagadnień narodowychnarzekający na szowinizmna szowinizm innychszowinizm innych ludówjest sam najbardziejsam najbardziej szowinistycznymnajbardziej szowinistycznym narodemszowinistycznym narodem świataktóry krzyczy okrzyczy o nienawiścisam potrafi najsilniejpotrafi najsilniej nienawidzić

Król z narodem, naród z królem.Ten, który coś potrafi, robi to. Kiedy nie potrafi, uczy innych.Bohaterski opór, jaki naród polski stawiał w ostatnich dwóch latach, jest natchnieniem nie tylko dla Ameryki, ale dla wszystkich ludów miłujących wolność.Naród ma taką sztukę, na jaką zasłuży.Nie korzys­ta z budzi­ka. Budzi go głos sumienia.