Optymista to mężczyzna, który żeni się ze swoją sekretarką, wierząc, że w dalszym ciągu będzie jej dyktował swoją wolę.


optymista-to-mężczyzna-który-żeni-ę-ze-swoją-sekretarką-wierząc-że-w-dalszym-ągu-będzie-jej-dyktował-swoją-wolę
robert platowoptymistatomężczyznaktóryżenisięzeswojąsekretarkąwierzącżedalszymciągubędziejejdyktowałwolęktóry żeniżeni sięsię zeze swojąswoją sekretarkąw dalszymdalszym ciąguciągu będziebędzie jejjej dyktowałdyktował swojąswoją wolęoptymista to mężczyznaktóry żeni siężeni się zesię ze swojąze swoją sekretarkąże w dalszymw dalszym ciągudalszym ciągu będzieciągu będzie jejbędzie jej dyktowałjej dyktował swojądyktował swoją wolęktóry żeni się zeżeni się ze swojąsię ze swoją sekretarkąże w dalszym ciąguw dalszym ciągu będziedalszym ciągu będzie jejciągu będzie jej dyktowałbędzie jej dyktował swojąjej dyktował swoją wolęktóry żeni się ze swojążeni się ze swoją sekretarkąże w dalszym ciągu będziew dalszym ciągu będzie jejdalszym ciągu będzie jej dyktowałciągu będzie jej dyktował swojąbędzie jej dyktował swoją wolę

Mężczyzna, który żeni się z kobieta mądrzejszą od siebie, ogranicza swoja wolność.Socjalizm, który chwali się swoją młodością, jest starym matkobójcą. To on zawsze zabijał swoja matkę - Republikę, i swoja siostrę - Wolność.Choroba jest klasztorem, który ma swoją regułę, swoją ascezę, swoje cisze i swoje natchnienia.Idę swoją drogą; Ty swoją nasze dro­gi się łączą i znów roz­chodzą Każdy od­chodzi w swoją stronę by później znów spot­kać się w jed­nym miej­scu ra­zem. Lecz my nie pot­ra­fimy złączyć dróg i iść ra­zem koło siebie...niestety...Żyj kierując się swoją wyobraźnią, nie swoją historią.Ile to się może zmienić w ciągu za­led­wie dziesięciu dni. W rodzin­nym ciep­le roz­ta­piam swoją samodzielność. Zim­no mi tu­taj, jak nigdy.