Optymizm i pesymizm różnią się jedynie w dacie końca świata.


optymizm-i-pesymizm-różą-ę-jedynie-w-dacie-końca-świata
stanisław jerzy lecoptymizmpesymizmróżniąsięjedyniedaciekońcaświataoptymizm ii pesymizmpesymizm różniąróżnią sięsię jedyniejedynie ww daciedacie końcakońca świataoptymizm i pesymizmi pesymizm różniąpesymizm różnią sięróżnią się jedyniesię jedynie wjedynie w daciew dacie końcadacie końca świataoptymizm i pesymizm różniąi pesymizm różnią siępesymizm różnią się jedynieróżnią się jedynie wsię jedynie w daciejedynie w dacie końcaw dacie końca świataoptymizm i pesymizm różnią sięi pesymizm różnią się jedyniepesymizm różnią się jedynie wróżnią się jedynie w daciesię jedynie w dacie końcajedynie w dacie końca świata

Optymizm jest ślepy, pesymizm gorzki.Dla każde­go z nas ko­niec świata na­dej­dzie z chwilą nasze­go umiera­nia. In­ne­go końca świata nie będzie.Ludzie spo­tykają się je­dynie po to, żeby zo­baczyć, jak bar­dzo różnią się od siebie. Z ty­mi, którzy różnią się od nich naj­bar­dziej, zos­tają na dłużej. Jak­by życia chciało po­kazać im wszys­tko, co nie jest nimi.Są ludzie, którzy by się cieszyli nawet z końca świata, gdyby go przepowiedzieli.Są ludzie, którzy by się cie­szy­li na­wet z końca świata, gdy­by go przepowiedzieli.Innego końca świata nie będzie.