Os­tatnio pew­na oso­ba do mnie po­wie­działa... :-)


os­tatnio-pew­na-oso­ba-do mnie-po­wie­działa-to-nie on ę-nau­czył-to on nas-nauczył-nie-trze­ba-być-kimś-żeby-zro­bić
rychcikos­tatniopew­naoso­bado mniepo­wie­działatonie on sięnau­czyłto on nasnauczyłnietrze­babyćkimśżebyzro­bićcoś~ pod­piszę sięja­koja pa­wełrychli­caleczto nie ja powiedziałemwzruszająceprawda os­tatnio pew­napew­na oso­baoso­ba do mniedo mnie po­wie­działanie on się nau­czyłto on nas nauczyłnie trze­batrze­ba byćbyć kimśżeby zro­bić~ pod­piszę się ja­koja­ko ja pa­wełja pa­weł rychli­calecz to nie ja powiedziałemos­tatnio pew­na oso­bapew­na oso­ba do mnieoso­ba do mnie po­wie­działanie trze­ba byćtrze­ba być kimś~ pod­piszę się ja­ko ja pa­wełja­ko ja pa­weł rychli­ca

Każdy ma słabość do jed­nej oso­by na całym świecie. Gdy­by ona zadzwo­niła i po­wie­działa: Kiedyś żeby z kimś zer­wać, trze­ba było się ja­koś wy­silić... Spot­kać się w czte­ry oczy, na­pisać list... Dziś można to zro­bić pra­wie ano­nimo­wo, wy­syłając jed­ne­go głupiego SMS'a.Człowiek pat­rząc na in­nych ludzi i ich nieład­ne zacho­wania wo­bec naszej oso­by sta­je się zep­su­ty... W pew­nym mo­men­cie dochodzi to te­go, że już jest tak zep­su­ty, że na­wet krzyw­da blis­kich nie ro­bi na nim wrażenia... Jed­nak przychodzi dzień, w którym poz­na­je równie zep­sutą osobę i wte­dy oka­zuje się, że jed­nak chce zro­bić coś, żeby być lepszym...Bo po mi­mo młode­go wieku wie­działa , że nie za­bije no­wego życia .Wie­działa , że to życie kiedyś przy­tuli ją i po­wie Mały chłopak spóźnia się do szkoły. Nau­czy­ciel py­ta: „Dlacze­go się spóźniłeś?”. Ma­lec na to: „Mu­siałem zap­ro­wadzić jałówkę do bu­haja”. Nau­czy­ciel: „A nie mógł te­go zro­bić twój oj­ciec?”. „Pew­no, że mógł, ale nie tak dob­rze, jak byk”.Jes­teś piękny. Jes­teś cu­dow­ny i wszys­tko, co ro­bisz, jest cu­dow­ne, bo ty to ro­bisz. Jes­teś tą sil­niej­szą stroną. Możesz zro­bić coś źle i wie­dzieć, że to jest złe, al­bo zro­bić coś dob­rze i wie­dzieć, że to jest dob­re, ale to coś nie może ci nicze­go zro­bić. Ty, to cały czas ty.