Osamotnienie mojego sławnego na całym świecie bohatera powinno przypominać czytelnikom o osamotnieniu duchowym, jakiego wszyscy doświadczamy nawet wówczas, gdy prowadzimy aktywne życie w środku zatłoczonego miasta.


osamotnienie-mojego-sławnego-na-całym-świecie-bohatera-powinno-przypominać-czytelnikom-o-osamotnieniu-duchowym-jakiego-wszyscy-doświadczamy-nawet
daniel dafoeosamotnieniemojegosławnegonacałymświeciebohaterapowinnoprzypominaćczytelnikomosamotnieniuduchowymjakiegowszyscydoświadczamynawetwówczasgdyprowadzimyaktywneżycieśrodkuzatłoczonegomiastaosamotnienie mojegomojego sławnegosławnego nana całymcałym świecieświecie bohaterabohatera powinnopowinno przypominaćprzypominać czytelnikomczytelnikom oo osamotnieniuosamotnieniu duchowymjakiego wszyscywszyscy doświadczamydoświadczamy nawetnawet wówczasgdy prowadzimyprowadzimy aktywneaktywne życieżycie ww środkuśrodku zatłoczonegozatłoczonego miastaosamotnienie mojego sławnegomojego sławnego nasławnego na całymna całym świeciecałym świecie bohateraświecie bohatera powinnobohatera powinno przypominaćpowinno przypominać czytelnikomprzypominać czytelnikom oczytelnikom o osamotnieniuo osamotnieniu duchowymjakiego wszyscy doświadczamywszyscy doświadczamy nawetdoświadczamy nawet wówczasgdy prowadzimy aktywneprowadzimy aktywne życieaktywne życie wżycie w środkuw środku zatłoczonegośrodku zatłoczonego miasta

Osa­mot­nienie mo­jego sław­ne­go na całym świecie bo­hate­ra po­win­no przy­pomi­nać czy­tel­ni­kom o osa­mot­nieniu ducho­wym, ja­kiego wszys­cy doświad­cza­my na­wet wówczas, gdy pro­wadzi­my ak­tywne życie w środ­ku zatłoczo­nego miasta.Nawet najmniejsza ilość dobra nie jest zdolna eliminować zła ze świata samym swoim istnieniem. Tak jak aktywne jest zło - musi być aktywne i dobro: musi ono działać przez nasze słowa, czyny i przykład.Człowiek wybiera samotność jedynie wtedy, gdy jest w zupełnej harmonii z samym sobą, albo też gdy czuje, że wszyscy ludzie są mu tak obcy, że nawet w tłumie, nawet wśród bliskich czuje się w głębi duszy samotny, zdany na samego siebie.Nie wyrzucaj bohatera z twojej duszy, dzierżyj święcie twoją najwyższą nadzieję.Skracać książki to przedłużać czytelnikom życie.Taszyści robią plamy na obrusie nawet i wówczas, gdy piją czystą wodę.