Osiągnąć nieosiągal­ne, dos­trzec niedos­trze­gal­ne, do­konać niemożliwego.


osiągnąć-nieosiągal­ne-­trzec-niedos­trze­gal­ne-do­konać-niemożliwego
ryderosiągnąćnieosiągal­nedos­trzecniedos­trze­gal­nedo­konaćniemożliwegoosiągnąć nieosiągal­nedos­trzec niedos­trze­gal­nedo­konać niemożliwego

Ile wiel­kich spraw w życiu człowieka za­leży od ma­leńkich, niedos­trze­gal­nych nieomal decyzji.Nie trze­ba być pe­symistą, aby dos­trzec zło te­go świata.Wys­tar­czy tak mało, niedos­trze­gal­ny po­wiew wiat­ru, by spra­wy lek­ko się prze­sunęły i to, za co jeszcze przed chwilą człowiek gotów był od­dać życie, nag­le uka­zuje się ja­ko poz­ba­wiony treści bezsens.tonę w bier­ności ty­siąca źre­nic, ok­ry­wanych wyuz­da­nym sob­kos­twem, dos­trze­gal­nym tyl­ko w chaotycznych ges­tach bez­sensow­nej arlekinady Z krzywdą jest jak z kro­jeniem mięsa. Każda ra­na to ko­lej­na przek­ro­jona część. Naj­większą różnicę ro­bią pier­wsze cięcia, jed­nak z każdym ko­lej­nym jest ona co­raz mniej dos­trze­gal­na, aż w końcu ka­wałki są tak małe, że mięso za­mienia się w ciecz.