oso­bowość-i toż­mość-są pod-pew­ny­mi-względa­mi-jak współrzędne-na ­pie-mias­-nak­reślo­nej-przez-nasze-krzyżują ę
gregory david robertsoso­bowośći tożsa­mośćsą podpew­ny­miwzględa­mijak współrzędnena ma­piemias­tanak­reślo­nejprzeznaszekrzyżujące sięścieżkizwiązkówwiemy kimjes­teśmya tę wiedzęzys­ku­jemydziękizwiązkomz ludźmiktórychkocha­myorazprzyczy­nomdlaichkochamy oso­bowość i tożsa­mośći tożsa­mość są podsą pod pew­ny­mipew­ny­mi względa­miwzględa­mi jak współrzędnejak współrzędne na ma­piena ma­pie mias­tanak­reślo­nej przezprzez naszenasze krzyżujące siękrzyżujące się ścieżkiścieżki związkówa tę wiedzę zys­ku­jemyzys­ku­jemy dziękidzięki związkomzwiązkom z ludźmiktórych kocha­myoraz przyczy­nomdla którychktórych ichoso­bowość i tożsa­mość są podi tożsa­mość są pod pew­ny­misą pod pew­ny­mi względa­mipew­ny­mi względa­mi jak współrzędnewzględa­mi jak współrzędne na ma­piejak współrzędne na ma­pie mias­tanak­reślo­nej przez naszeprzez nasze krzyżujące sięnasze krzyżujące się ścieżkikrzyżujące się ścieżki związkówa tę wiedzę zys­ku­jemy dziękizys­ku­jemy dzięki związkomdzięki związkom z ludźmidla których ich

Ma­my zna­ne wiado­me. Rzeczy, o których wiemy, że je wiemy. Wiemy również, że is­tnieją zna­ne niewiado­me. In­ny­mi słowy, wiemy, że są pew­ne rzeczy, których nie wiemy. Ale są również niez­na­ne niewiado­me – ta­kie, o których nie wiemy, że ich nie wiemy.Jak mało wiemy o ludziach, których kocha­my i jak mało kocha­my tych, o których dużo wiemy.Praw­dzi­wie ut­ra­cony­mi chwi­lami są mo­men­ty życia w których świado­mie nie szliśmy da­lej. Może dzięki te­mu jes­teśmy gdzie jes­teśmy, ale czy wciąż o nich myśląc czu­jecie się szczęśliwi? Tożsa­mość każdej ro­zum­nej is­to­ty jest ok­reśla­na przez język, ko­muni­kację po­między tą is­totą, a in­ny­mi, które ją otaczają.Gu­bi nas nie to, że nie wiemy kim jes­teśmy, lecz to, iż wy­daje nam się, że wiemy.Jes­teśmy kształto­wani przez nasze myśli. Jes­teśmy tym, czym one są. Gdy umysł jest niezmąco­ny, przychodzi szczęście i podąża za na­mi jak cień.