Osoby na kierowniczych stanowiskach muszą mieć przed sobą jakiś cel, muszą być zaangażowane uczuciowo. To zaangażowanie musi być częścią osobowości każdego prawdziwego menedżera.


osoby-na-kierowniczych-stanowiskach-muszą-mieć-przed-sobą-jakiś-cel-muszą-być-zaangażowane-uczuciowo-to-zaangażowanie-musi-być-częśą
harold greenosobynakierowniczychstanowiskachmusząmiećprzedsobąjakiścelbyćzaangażowaneuczuciowotozaangażowaniemusiczęściąosobowościkażdegoprawdziwegomenedżeraosoby nana kierowniczychkierowniczych stanowiskachstanowiskach musząmuszą miećmieć przedprzed sobąsobą jakiśjakiś celmuszą byćbyć zaangażowanezaangażowane uczuciowozaangażowanie musimusi byćbyć częściączęścią osobowościosobowości każdegokażdego prawdziwegoprawdziwego menedżeraosoby na kierowniczychna kierowniczych stanowiskachkierowniczych stanowiskach musząstanowiskach muszą miećmuszą mieć przedmieć przed sobąprzed sobą jakiśsobą jakiś celmuszą być zaangażowanebyć zaangażowane uczuciowozaangażowanie musi byćmusi być częściąbyć częścią osobowościczęścią osobowości każdegoosobowości każdego prawdziwegokażdego prawdziwego menedżera

Osoby na stanowiskach kierowniczych muszą wiedzieć, na ile dobre lub złe są warunki pracy ich podwładnych. Muszą jeść w ich stołówkach, by przekonać się, czy posiłki są dobrze przygotowywane, sprawdzać prysznice i toalety. Jeżeli warunki te nie odpowiadają kierownictwu, nie odpowiadają nikomu.Zwy­cięzcy są zro­bieni z cze­goś co znaj­du­je się w głębi nich sa­mych - prag­nienie, marze­nie, wiz­ja. Muszą mieć wyt­rzy­małość do os­tatniej mi­nuty, muszą być trochę szyb­si, muszą mieć umiejętności i wolę. Ale wo­la mu­si być moc­niej­sza niż umiejętności.Zawsze musi być jakiś cel, żeby odczuwało się chęćKobiety muszą trzymać ze sobą nawet... nawet jeśli wypadnie im na pewien czas być przeciwniczkami.Jeśli kraj ma być dob­rze rządzo­ny, pra­wa muszą być jasne.Ubranie powinno być na tyle niedyskretne, żeby z całą pewnością można było powiedzieć, że ma się przed sobą kobietę, jednak powinno być na tyle dyskretne, aby można było być pewnym, że ma się przed sobą damę.