Osoby na stanowiskach kierowniczych muszą wiedzieć, na ile dobre lub złe są warunki pracy ich podwładnych. Muszą jeść w ich stołówkach, by przekonać się, czy posiłki są dobrze przygotowywane, sprawdzać prysznice i toalety. Jeżeli warunki te nie odpowiadają kierownictwu, nie odpowiadają nikomu.


osoby-na-stanowiskach-kierowniczych-muszą-wiedzieć-na-ile-dobre-lub-złe-są-warunki-pracy-ich-podwładnych-muszą-ść-w-ich-stołówkach-by
lord sieffosobynastanowiskachkierowniczychmusząwiedziećiledobrelubzłewarunkipracyichpodwładnychmusząjeśćstołówkachbyprzekonaćsięczyposiłkidobrzeprzygotowywanesprawdzaćprysznicetoaletyjeżelitenieodpowiadająkierownictwunikomuosoby nana stanowiskachstanowiskach kierowniczychkierowniczych musząmuszą wiedziećna ileile dobredobre lublub złezłe sąsą warunkiwarunki pracypracy ichich podwładnychmuszą jeśćw ichich stołówkachby przekonaćprzekonać sięczy posiłkiposiłki sąsą dobrzedobrze przygotowywanesprawdzać pryszniceprysznice ii toaletyjeżeli warunkiwarunki tete nienie odpowiadająodpowiadają kierownictwunie odpowiadająodpowiadają nikomuosoby na stanowiskachna stanowiskach kierowniczychstanowiskach kierowniczych musząkierowniczych muszą wiedziećna ile dobreile dobre lubdobre lub złelub złe sązłe są warunkisą warunki pracywarunki pracy ichpracy ich podwładnychmuszą jeść wjeść w ichw ich stołówkachby przekonać sięczy posiłki sąposiłki są dobrzesą dobrze przygotowywanesprawdzać prysznice iprysznice i toaletyjeżeli warunki tewarunki te niete nie odpowiadająnie odpowiadają kierownictwunie odpowiadają nikomu

Osoby na kierowniczych stanowiskach muszą mieć przed sobą jakiś cel, muszą być zaangażowane uczuciowo. To zaangażowanie musi być częścią osobowości każdego prawdziwego menedżera. -Harold Green
osoby-na-kierowniczych-stanowiskach-muszą-mieć-przed-sobą-jakiś-cel-muszą-być-zaangażowane-uczuciowo-to-zaangażowanie-musi-być-częśą
Sukces odniesiesz tylko wtedy, gdy sam poszukasz okoliczności, jakie ci odpowiadają; Jeśli nie zdołasz ich znaleźć, stwórz je sobie. -George Bernard Shaw
sukces-odniesiesz-tylko-wtedy-gdy-sam-poszukasz-okolicznoś-jakie-odpowiadają-jeśli-nie-zdołasz-ich-znaleźć-stwórz-sobie
Chcemy uprościć warunki życia, zamiast dorosnąć do ich trudności. -Włodzimierz Pietrzak
chcemy-uprość-warunki-życia-zamiast-dorosnąć-do-ich-trudnoś