Oszczędny śpi na słomce, którą widzi w swoim oku, a ogrzewa mieszkanie belką, którą widzi w oku bliźniego.


oszczędny-śpi-na-słomce-którą-widzi-w-swoim-oku-a-ogrzewa-mieszkanie-belką-którą-widzi-w-oku-bliźniego
alfons allaisoszczędnyśpinasłomcektórąwidziswoimokuogrzewamieszkaniebelkąokubliźniegooszczędny śpiśpi nana słomcektórą widziwidzi ww swoimswoim okuogrzewa mieszkaniemieszkanie belkąktórą widziwidzi ww okuoku bliźniegooszczędny śpi naśpi na słomcektórą widzi wwidzi w swoimw swoim okua ogrzewa mieszkanieogrzewa mieszkanie belkąktórą widzi wwidzi w okuw oku bliźniegooszczędny śpi na słomcektórą widzi w swoimwidzi w swoim okua ogrzewa mieszkanie belkąktórą widzi w okuwidzi w oku bliźniegoktórą widzi w swoim okuktórą widzi w oku bliźniego

Umiemy wy­liczyć wi­ny in­nych ludzi wo­bec nas, ale naszych win wo­bec in­nych na ogół nie widzi­my. O bel­ce we włas­nym oku będziemy mówi­li po­tem lub nig­dy. Naj­pierw wo­limy zająć się pyłkiem w oku bliźniego.nie sposób zmilczeć tej ciszy przed burzą która nim ją os­tatnia krop­la po­tu spełni już się kotłuje w oku wyobraźni ma­miąc nas wszys­tki­mi ko­lora­mi tęczy nie sposób nie słyszeć tej ciszy w rytm burzy która błys­ka­wice źre­nica­mi miota pod­pa­lając dusze po­dat­ne na szepty wy­wołując dreszcze gdy naj­dzie ochota nie sposób nie utonąć w tej ciszy po burzy która gdy już złamie masztu wsty­du opór przyk­ry­wa nas żag­lu spełnienia pościelą cho­wając przed światem co wi­ruje wokół Odys, lis­to­pad 2014 http://odyssynlaertesa.wordpress.com/2014/11/13/w-oku-cyklonu-wyobrazni-inny-dialog-z-m/ Wybierz sobie żonę, która nie wierzy w to, co widzi.Wca­le nie płaczę. Nie to nie łza kręci się w oku... Nie, nie płaczę! Tyl­ko w tym życiu - żyć nie potrafię. Ma­mo, ja nie płaczę! Przyrze­kam, że to tyl­ko pap­roch w oku. M a m o !  Nie płacz! Każdemu mężczyźnie potrzebne są do życia trzy kobiety: matka, żona i przynajmniej jedna kobieta, która widzi w nim mężczyznę.Człowiek uczony widzi sercem i umysłem - nieuk widzi jedynie oczami.