-Otaczają mnie w koło zna­jomi bar­dzo blis­cy... Ale od pew­ne­go cza­su zas­ta­nawiam się ilu przyj­dzie na mój pog­rzeb a ilu na nim zapłacze... Może zos­tanę sa­ma po śmier­ci, może mój grób jak niektórych zos­ta­nie


otaczają-mnie-w koło-zna­jomi-bar­dzo-blis­cy-ale od pew­ne­go-cza­su-zas­­nawiam ę-ilu-przyj­dzie-na mój-pog­rzeb-a ilu
sipaotaczająmniew kołozna­jomibar­dzoblis­cyale od pew­ne­gocza­suzas­ta­nawiam sięiluprzyj­dziena mójpog­rzeba iluna nimzapłaczemoże zos­tanęsa­mapo śmier­cimożemójgróbjak niektórychzos­ta­nieopuszczo­nynie będziena namna­wetmleczyktóremi­mowo­lirosnągdziepo­pad­niea ty jak myśliszco będziepo two­jejśmierci otaczają mniemnie w kołow koło zna­jomizna­jomi bar­dzobar­dzo blis­cyblis­cy ale od pew­ne­goale od pew­ne­go cza­sucza­su zas­ta­nawiam sięzas­ta­nawiam się iluilu przyj­dzieprzyj­dzie na mójna mój pog­rzebpog­rzeb a ilua ilu na nimna nim zapłaczezapłacze może zos­tanęmoże zos­tanę sa­masa­ma po śmier­cimoże mójmój gróbgrób jak niektórychjak niektórych zos­ta­nienie będzie na namna nam na­wetna­wet mleczymleczy którektóre mi­momi­mo wo­liwo­li rosnąrosną gdziegdzie po­pad­niea ty jak myślisz co będzieco będzie po two­jejotaczają mnie w kołomnie w koło zna­jomiw koło zna­jomi bar­dzozna­jomi bar­dzo blis­cybar­dzo blis­cy ale od pew­ne­goblis­cy ale od pew­ne­go cza­suale od pew­ne­go cza­su zas­ta­nawiam sięcza­su zas­ta­nawiam się iluzas­ta­nawiam się ilu przyj­dzieilu przyj­dzie na mójprzyj­dzie na mój pog­rzebna mój pog­rzeb a ilupog­rzeb a ilu na nima ilu na nim zapłaczena nim zapłacze może zos­tanęzapłacze może zos­tanę sa­mamoże zos­tanę sa­ma po śmier­cimoże mój gróbmój grób jak niektórychgrób jak niektórych zos­ta­nienie będzie na nam na­wetna nam na­wet mleczyna­wet mleczy któremleczy które mi­moktóre mi­mo wo­limi­mo wo­li rosnąwo­li rosną gdzierosną gdzie po­pad­niea ty jak myślisz co będzie po two­jej

Zas­ta­nawiam się cza­sem czy to co ro­bię to mo­ja droga? Może tracę coś równie ważne­go? Może nie wszys­tko dostrzegam? Aniele Boży stróżu mój gdzie jesteś?  -AgniM
zas­­nawiam ę-cza­sem-czy-to co ro­bię-to mo­ja-droga-może-tracę-coś-równie-ważne­go-może-nie wszys­tko-dostrzegam-aniele-boży