Otaczają nas życia. Małe i większe. Kiedy jed­no życie się zachwieje, obo­wiązkiem dru­giego jest je pod­trzy­mać i nie poz­wo­lić zgasnąć. Inaczej życie przes­ta­je być życiem, a zaczy­na być je­dy­nie ma­jacze­niem po­między ty­siącem mgieł.


otaczają-nas-życia-małe i większe-kiedy jed­no-życie ę-zachwieje-obo­wiązkiem-dru­giego-jest  pod­trzy­ć-i nie poz­wo­lić
malyorotaczająnasżyciamałe i większekiedy jed­nożycie sięzachwiejeobo­wiązkiemdru­giegojest je pod­trzy­maći nie poz­wo­lićzgasnąćinaczej życieprzes­ta­jebyćżyciema zaczy­naje­dy­niema­jacze­niempo­międzyty­siącemmgiełotaczają nasnas życiakiedy jed­no życie siężycie się zachwiejeobo­wiązkiem dru­giegodru­giego jest je pod­trzy­maćjest je pod­trzy­mać i nie poz­wo­lići nie poz­wo­lić zgasnąćinaczej życie przes­ta­jeprzes­ta­je byćbyć życiema zaczy­na byćbyć je­dy­nieje­dy­nie ma­jacze­niemma­jacze­niem po­międzypo­między ty­siącemty­siącem mgiełotaczają nas życiakiedy jed­no życie się zachwiejeobo­wiązkiem dru­giego jest je pod­trzy­maćdru­giego jest je pod­trzy­mać i nie poz­wo­lićjest je pod­trzy­mać i nie poz­wo­lić zgasnąćinaczej życie przes­ta­je byćprzes­ta­je być życiema zaczy­na być je­dy­niebyć je­dy­nie ma­jacze­niemje­dy­nie ma­jacze­niem po­międzyma­jacze­niem po­między ty­siącempo­między ty­siącem mgieł

Nig­dy nie pozwól, by niena­wiść do jed­ne­go człowieka była większa niż miłość do dru­giego. Kochać znaczy poz­być się nienawiści. -Tajemna myśl
nig­dy-nie pozwól-by niena­wiść-do jed­ne­go-człowieka-była-większa-ż-miłość-do dru­giego-kochać-znaczy-poz­być ę-nienawiś
Mu­simy poz­być się życia, ja­kie zap­la­nowa­liśmy, aby mieć życie, które na nas czeka. -Joseph Campbell
mu­simy-poz­być ę-życia-ja­kie-zap­­nowa­liśmy-aby mieć-życie-które-na nas-czeka
Życie nasze ściśle wiąże się z życiem tych, którzy nas otaczają i nie można się nigdy z niczego usprawiedliwić nie będąc zmuszonym oskarżyć kogoś innego. -George Sand
Życie-nasze-śś-wiąże-ę-z-życiem-tych-którzy-nas-otaczają-i-nie-można-ę-nigdy-z-niczego-usprawiedliwić-nie-będąc-zmuszonym-oskarżyć