oto łąka. na łące zabłąka­na bied­ronka. stoi na kop­cu pias­ku. skąd te kop­ce na łące ? kudłaty bu­rek ko­pie łapa­mi tu­nel. nos­kiem trąca bied­ronkę. - spokój pies­ku ! - upo­mina lucek. - to kop­ce kreta. po­daj piłkę ! 


oto-łąka-na łą-zabłąka­na-bied­ronka-stoi na kop­cu-pias­ku-skąd te kop­-na łą- kudłaty-bu­rek-ko­pie-łapa­mi-­nel
lovely-girlotołąkana łącezabłąka­nabied­ronkastoi na kop­cupias­kuskąd te kop­ce kudłatybu­rekko­piełapa­mitu­nelnos­kiem trącabied­ronkęspokójpies­ku  upo­minalucekto kop­cekretapo­dajpiłkę oto łąkana łące zabłąka­nazabłąka­na bied­ronkastoi na kop­cu pias­kuskąd te kop­ce na łące kudłaty bu­rekbu­rek ko­pieko­pie łapa­miłapa­mi tu­nelnos­kiem trąca bied­ronkęspokójspokój pies­kuto kop­ceto kop­ce kretapo­daj piłkęna łące zabłąka­na bied­ronka kudłaty bu­rek ko­piebu­rek ko­pie łapa­miko­pie łapa­mi tu­nelspokój pies­kuto kop­ce kreta

Ludzie myślą, że ból za­leży od siły kop­niaka. Ale sek­ret nie w tym, jak moc­no kop­niesz, lecz gdzie.Nie kop się po tyłkach z jeżozwierzem.Często porządny kop da­je niezły rozpęd.Miast błagać chmurę o deszcz, le­piej wy­kop studnię.Ho­ros­kop z oczu Błyszczą jak gwiaz­dy nocą Za kulisami K.A.Sz. 27.01.2016r.Gdy życie kop­nie cię w tyłek, od­wróć się, podziękuj i idź dalej.