Oto światem zewnętrznym możemy kiero­wać dość swo­bod­nie, pod­da­je się on naszej wo­li i wielok­rotnie możemy go kształto­wać tak, jak to jest pot­rzeb­ne do nasze­go szczęścia. Na­tomiast kiero­wać własną psychi­ka jest właśnie bez porówna­nia trud­niej, a nieraz jest to wręcz niemożliwe.


oto-światem-zewnętrznym-możemy-kiero­wać-dość-swo­bod­nie-pod­da­ ę-on naszej-wo­li-i wielok­rotnie-możemy-go kształto­wać-tak
władysław tatarkiewiczotoświatemzewnętrznymmożemykiero­waćdośćswo­bod­niepod­da­je sięon naszejwo­lii wielok­rotniego kształto­waćtakjak to jest pot­rzeb­nedo nasze­goszczęściana­tomiast kiero­waćwłasnąpsychi­kajest właśniebezporówna­niatrud­nieja nierazjest to wręczniemożliweoto światemświatem zewnętrznymzewnętrznym możemymożemy kiero­waćkiero­wać dośćdość swo­bod­niepod­da­je się on naszejon naszej wo­liwo­li i wielok­rotniei wielok­rotnie możemymożemy go kształto­waćgo kształto­wać takjak to jest pot­rzeb­ne do nasze­godo nasze­go szczęściana­tomiast kiero­wać własnąwłasną psychi­kapsychi­ka jest właśniejest właśnie bezbez porówna­niaporówna­nia trud­nieja nieraz jest to wręczjest to wręcz niemożliweoto światem zewnętrznymświatem zewnętrznym możemyzewnętrznym możemy kiero­waćmożemy kiero­wać dośćkiero­wać dość swo­bod­niepod­da­je się on naszej wo­lion naszej wo­li i wielok­rotniewo­li i wielok­rotnie możemyi wielok­rotnie możemy go kształto­waćmożemy go kształto­wać takjak to jest pot­rzeb­ne do nasze­go szczęściana­tomiast kiero­wać własną psychi­kawłasną psychi­ka jest właśniepsychi­ka jest właśnie bezjest właśnie bez porówna­niabez porówna­nia trud­nieja nieraz jest to wręcz niemożliwe

Najgłup­sza ko­bieta może kiero­wać mądrym mężczyzną, ale trze­ba bar­dzo mądrej ko­biety, by po­kiero­wać głupcem.-Jak to jest kochać życie? - Po pros­tu, pat­rząc na otaczający świat, pielęgnując każdą mi­jającą se­kundę, każdy spa­dający liść. Wkładać w nią cały swój umysł i za­pał, ze wzgle­du na to, że możemy to ob­serwo­wać i możemy tu­taj być. - No, to właśnie się zakochałem! Nie mu­simy się rozmnażać, możemy po­sadzić dom, możemy wy­budo­wać drzewo. W su­mie jest mi to obojętne.Ten może rządzić in­ny­mi, kto pot­ra­fi kiero­wać sobą.Jeśli nie możemy zmienić te­go, co nam za­pisa­ne, nie możemy mówić o is­tnieniu wol­nej wo­li. Ta­kiego wy­boru nie miał ani Ju­dasz Is­ka­riota ani Piotr. Jeśli więc możemy sa­mi do­kony­wać wy­bory, po co więc mówić, że ktoś nad na­mi ma w ogóle ja­kieś pla­ny co do nasze­go istnienia? Mam ochotę scho­wać się pod kołdrę. Scho­wać się jak wte­dy kiedy byłam małą dziewczynką. Uk­ryć się przed światem, które­go się boję.