Oto cecha naszych czasów: dużo maszyn, mało manier.


oto-cecha-naszych-czasów-żo-maszyn-ło-manier
john patrickotocechanaszychczasówdużomaszynmałomanieroto cechacecha naszychnaszych czasówdużo maszynmało manieroto cecha naszychcecha naszych czasówoto cecha naszych czasów

Za dużo mówimy o zmianie świata, a za mało świat zmieniamy. Za dużo mówimy o miłości, a za mało kochamy.Orłem naszych czasów jest bocian.Pismo i sztuka to jedyni świadkowie naszych czasów.Rzeczywiści poeci naszych czasów znajdują się w agencjach reklamy.Wiedza jest energią naszych czasów, ropą naftową naszego pokolenia.Oto he­rez­ja tych czasów ro­zumu - al­bo coś po­dob­ne­go. - Widzę i zgadzam się, co słuszne, ale ro­bię to, co niesłuszne.