Oto Dekalog: dziesięć słów. Od tych słów zależy przyszłość człowieka i społeczeństw. Przyszłość narodu, państwa, Europy, świata.


oto-dekalog-dziesięć-słów-od-tych-słów-zależy-przyszłość-człowieka-i-społeczeństw-przyszłość-narodu-państwa-europy-świata
jan paweł iiotodekalogdziesięćsłówodtychsłówzależyprzyszłośćczłowiekaspołeczeństwprzyszłośćnarodupaństwaeuropyświataoto dekalogdziesięć słówod tychtych słówsłów zależyzależy przyszłośćprzyszłość człowiekaczłowieka ii społeczeństwprzyszłość naroduod tych słówtych słów zależysłów zależy przyszłośćzależy przyszłość człowiekaprzyszłość człowieka iczłowieka i społeczeństwod tych słów zależytych słów zależy przyszłośćsłów zależy przyszłość człowiekazależy przyszłość człowieka iprzyszłość człowieka i społeczeństwod tych słów zależy przyszłośćtych słów zależy przyszłość człowiekasłów zależy przyszłość człowieka izależy przyszłość człowieka i społeczeństw

Przyszłość narodu zależy nie tylko od liczby samochodów, ile od liczby wózków dziecięcych.Kto chce przepowiadać przyszłość, musi mieć czoło miedziane i ogromny zapas dwuznaczników, aby nagiąć do własnych słów wszelkie wydarzenia, niezależnie od ich obrotu.Walcząc o przyszłość narodu, trzeba się oprzeć o jego groby.Bo gdy w sza­re dni bra­kuje słów, war­to wrócić do dzieciństwa. Do tych chwil, które upływały bez­tros­ko, w których drob­ne rzeczy spra­wiały ol­brzy­mią ra­dość. Kiedy wszys­tko było znacznie pros­tsze, i kiedy spełnianie marzeń wy­dawało się być na wy­ciągnięcie ręki. Gdy skar­bem nie było to, ja­ka będzie two­ja przyszłość, a to, ja­ka będzie da­na chwila.Jeśli zdradzić ludziom, co kry­je przyszłość, przyszłość przes­ta­nie kryć.brakło słów więc obliczę deltę dla dusz człeków tych ro­zum do kwadratu... odjąć cztery ser­ca skrawki... ra­zy czynów gar­stkę i słów krocie... cóż to wyszło? aż brak... liczb! to się jed­nak chy­ba czuje