Oto ja Duch Twój We mnie mie­szka pełen Zbój Ja - kto? Po sam chuj Pełen wo­dy Zdrój Ukochaw­szy mózg mój Jes­tem CZłeku cały Twój 


oto-ja duch-twój-we-mnie-mie­szka-peł-zbój-ja- kto-po sam-chuj-peł-wo­dy-zdrój-ukochaw­szy-mózg-mój-jes­tem-człeku-cały-twój 
melchiorotoja duchtwójwemniemie­szkapełenzbójja ktopo samchujpełenwo­dyzdrójukochaw­szymózgmójjes­temczłekucałytwój oto ja duchja duch twójtwój wewe mniemnie mie­szkamie­szka pełenpełen zbójzbój japo sam chujchuj pełenpełen wo­dywo­dy zdrójzdrój ukochaw­szyukochaw­szy mózgmózg mójmój jes­temjes­tem człekuczłeku całycały twój oto ja duch twójja duch twój wetwój we mniewe mnie mie­szkamnie mie­szka pełenmie­szka pełen zbójpełen zbój japo sam chuj pełenchuj pełen wo­dypełen wo­dy zdrójwo­dy zdrój ukochaw­szyzdrój ukochaw­szy mózgukochaw­szy mózg mójmózg mój jes­temmój jes­tem człekujes­tem człeku całyczłeku cały twój oto ja duch twój weja duch twój we mnietwój we mnie mie­szkawe mnie mie­szka pełenmnie mie­szka pełen zbójmie­szka pełen zbój japo sam chuj pełen wo­dychuj pełen wo­dy zdrójpełen wo­dy zdrój ukochaw­szywo­dy zdrój ukochaw­szy mózgzdrój ukochaw­szy mózg mójukochaw­szy mózg mój jes­temmózg mój jes­tem człekumój jes­tem człeku całyjes­tem człeku cały twój oto ja duch twój we mnieja duch twój we mnie mie­szkatwój we mnie mie­szka pełenwe mnie mie­szka pełen zbójmnie mie­szka pełen zbój japo sam chuj pełen wo­dy zdrójchuj pełen wo­dy zdrój ukochaw­szypełen wo­dy zdrój ukochaw­szy mózgwo­dy zdrój ukochaw­szy mózg mójzdrój ukochaw­szy mózg mój jes­temukochaw­szy mózg mój jes­tem człekumózg mój jes­tem człeku całymój jes­tem człeku cały twój 

Utul mnie do snu. Twój od­dech tańczący na mo­jej skórze. Twój od­dech wib­rujący przy moim uchu. Twój od­dech owiewający mo­je us­ta, szyję. Twój od­dech mie­szający się z moim oddechem. Tyl­ko te­go pot­rze­buję, by zasnąć. Utul mnie.Zachłan­na na Twój głos... Zachłan­na na Twój dotyk... Zachłan­na na Twój zapach... Tak, jes­tem zachłan­na na całego Ciebie...Miłość prawdziwa Miłość jedyna Uśmiech Twój pełen na­de mną zachwytu... Spoj­rze­nie Twoje gwiaz­dy nieba me­go - oczy Twe... Świat mój cały bezpieczny zam­knięty w szepcie i Twoich hoj­nych czułością ramionach... Miłość nasza Grzech ludzki Zaz­drość wszys­tkich bogów, Miłość nasza Jedyna, aż do grobu, Miłość nasza sple­cione w uścis­ku dłonie, Miłość nasza na ludzkie ZAWSZE i dzień dłużej...Oto twój przy­jaciel, par­tner, ob­rońca, twój pies. Jes­teś całym je­go życiem, miłością, prze­wod­ni­kiem. Po­zos­ta­nie ci od­da­ny i wier­ny, dopóki bić będzie je­go ser­ce. Win­ny mu jes­teś ta­kie trak­to­wanie, by zasłużyć so­bie na to oddanie.Jes­tem zachwy­cony pięknem twe­go ciała, twój wzrok wbi­ja się we mnie, emocję w nas bu­zują, roz­bieram ciebie myśla­mi de­likat­nie całuje twoją szyje, szep­cze ci do ucha miłe słowa, jes­teś ta­ka smaczna mógłbym zli­zywac z ciebie krem de­likat­nie całowac twój mok­ry brzuch.Mówisz że jes­tem zła?? Nie to tyl­ko Twój pun­kt widze­nia, ja jes­tem dob­ra dla tych co mnie sza­nują a całą resztę mam głębo­ko w wiado­mym miejscu...