Oto jak się szerzą wszelkie niedorzeczności: pojawiają się dzięki zuchwałości głupców, zyskują sprzymierzeńca w ludzkim lenistwie, zostają uświęcone przez powtarzanie i umocnione przez entuzjazm, lecz w końcu spycha je w nicość pierwszy myśliciel, który zada sobie trud dokładnego ich zbadania.


oto-jak-ę-szerzą-wszelkie-niedorzecznoś-pojawiają-ę-dzięki-zuchwałoś-głupców-zyskują-sprzymierzeńca-w-ludzkim-lenistwie-zostają
pierre augustin beaumarchaisotojaksięszerząwszelkieniedorzecznościpojawiajądziękizuchwałościgłupcówzyskująsprzymierzeńcaludzkimlenistwiezostająuświęconeprzezpowtarzanieumocnioneentuzjazmleczkońcuspychanicośćpierwszymyślicielktóryzadasobietruddokładnegoichzbadaniaoto jakjak sięsię szerząszerzą wszelkiewszelkie niedorzecznościpojawiają sięsię dziękidzięki zuchwałościzuchwałości głupcówzyskują sprzymierzeńcasprzymierzeńca ww ludzkimludzkim lenistwiezostają uświęconeuświęcone przezprzez powtarzaniepowtarzanie ii umocnioneumocnione przezprzez entuzjazmlecz ww końcukońcu spychaspycha jew nicośćnicość pierwszypierwszy myślicielktóry zadazada sobiesobie trudtrud dokładnegodokładnego ichich zbadaniaoto jak sięjak się szerząsię szerzą wszelkieszerzą wszelkie niedorzecznościpojawiają się dziękisię dzięki zuchwałościdzięki zuchwałości głupcówzyskują sprzymierzeńca wsprzymierzeńca w ludzkimw ludzkim lenistwiezostają uświęcone przezuświęcone przez powtarzanieprzez powtarzanie ipowtarzanie i umocnionei umocnione przezumocnione przez entuzjazmlecz w końcuw końcu spychakońcu spycha jespycha je wje w nicośćw nicość pierwszynicość pierwszy myślicielktóry zada sobiezada sobie trudsobie trud dokładnegotrud dokładnego ichdokładnego ich zbadania

Są takie pytania, które padają nieoczekiwanie i zostają w pamięci bardzo długo, kto wie, może przez całe życie. Są bardzo proste i człowiek dziwi się czasem, że sam ich sobie nie zadał. Bo od takich pytań wszystko powinno się zaczynać.Ona kocha przez lata, on zaś przez czas krótki, lecz ona, tylko ona ponosi wszelkie skutki.Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymiBiegnąc os­tatni ki­lometr przez las roz­ba­wiłem się dziś ta­kim oto dialo­giem w swo­jej głowie: — Lu­bię biegać na 10 km, od te­go chudnę. — Spa­lasz kalorie? — Po pros­tu przez godzinę nie żrę jak świnia.Jeżeli wiara rodzi się z ludzkich pot­rzeb, to niewiara po­jawia się nie z ich bra­ku, lecz z niemożności ich zas­po­koje­nia przez wiarę.Wszelkie dzieła, których wartość wiąże się z przemijającymi okolicznościami, nie zyskują niezniszczalnej chwały.