Oto jest mi­lość. Dwo­je ludzi spo­tyka się przy­pad­kiem, a oka­zuje się, że cze­kali na siebie całe życie.


oto-jest mi­lość-dwo­ ludzi-spo­tyka ę-przy­pad­kiem-a oka­zuje-ę-że cze­kali-na siebie-całe-życie
vitor de lima barretootojest mi­lośćdwo­je ludzispo­tyka sięprzy­pad­kiema oka­zujesięże cze­kalina siebiecałeżycieoto jest mi­lośćdwo­je ludzi spo­tyka sięspo­tyka się przy­pad­kiema oka­zuje sięże cze­kali na siebiena siebie całecałe życiedwo­je ludzi spo­tyka się przy­pad­kiemże cze­kali na siebie całena siebie całe życieże cze­kali na siebie całe życie

Oto jest miłość - dwoje ludzi spotyka się przypadkiem, a okazuje się, że czekali na siebie całe życie.Ko­ty mają spo­soby by być tu od zaw­sze, na­wet jeśli do­piero co się po­jawiły. Po­ruszają się we włas­nym, oso­bis­tym ryt­mie cza­su. Zacho­wują się tak, jak­by ludzki świat był tym, w którym aku­rat przy­pad­kiem się zat­rzy­mały w drodze do cze­goś, być może o wiele ciekawszego.Życie po­zor­nie rządzi się przy­pad­kiem, ale na głębszym po­ziomie jest ono całko­wicie zorganizowane.Wiesz jak to jest kiedy trze­ba wys­ta­wić przy­jaciela na próbę, bo przes­ta­jesz mu ufać? Wte­dy oka­zuje się czy jest praw­dzi­wym przy­jacielem i po­winieneś Go przep­ro­sić za zwątpienie w przy­jaźń czy jest zgno­jonym ścier­wem, do które­go nie war­to się zbliżać.Całe nasze życie jest jak ka­mień rzu­cony w wodę. Nig­dy nie wiemy, ja­kie kręgi za­toczy­my naszym upad­kiem, czyją śmierć spo­wodu­jemy i ko­go uz­dro­wimy. Ile niepo­koju wznieci­my do­koła siebie, ile ka­tarakt zdej­miemy ze śle­pych rzek.