Otoczo­na za­pachem pa­mięci Szu­kam cię wśród zim­nej pościeli Na próżno. Wtu­lona w sa­mot­ności czułość Czuję na so­bie Twój oddech To wyob­raźnia. Tonąc w przes­trze­ni marzeń Pragnę poczuć Twój dotyk. Po­siądź mnie. Przy­ciągnij jak naj­bliżej Upa­jaj ete­rem swoich ust Nie puszczaj Już jes­tem Twoja 


otoczo­na-za­pachem-pa­mię-szu­kam-ę-wśród-zim­nej-pościeli-na-próżno-wtu­lona-w ­­noś-czułość-czuję-na so­bie-twój-oddech-to
wolności_skrzydłootoczo­naza­pachempa­mięciszu­kamcięwśródzim­nejpościelinapróżnowtu­lonaw sa­mot­nościczułośćczujęna so­bietwójoddechtowyob­raźniatonącw przes­trze­nimarzeńpragnępoczućdotykpo­siądźmnieprzy­ciągnijjak naj­bliżejupa­jajete­remswoichustniepuszczajjużjes­temtwoja otoczo­na za­pachemza­pachem pa­mięcipa­mięci szu­kamszu­kam cięcię wśródwśród zim­nejzim­nej pościelipościeli nana próżnowtu­lona w sa­mot­nościw sa­mot­ności czułośćczułość czujęczuję na so­biena so­bie twójtwój oddechtonąc w przes­trze­niw przes­trze­ni marzeńmarzeń pragnępragnę poczućpoczuć twójtwój dotykpo­siądź mnieprzy­ciągnij jak naj­bliżejjak naj­bliżej upa­jajupa­jaj ete­remete­rem swoichswoich ustust nienie puszczajpuszczaj jużjuż jes­temjes­tem twoja otoczo­na za­pachem pa­mięciza­pachem pa­mięci szu­kampa­mięci szu­kam cięszu­kam cię wśródcię wśród zim­nejwśród zim­nej pościelizim­nej pościeli napościeli na próżnowtu­lona w sa­mot­ności czułośćw sa­mot­ności czułość czujęczułość czuję na so­bieczuję na so­bie twójna so­bie twój oddechoddech to wyob­raźniatonąc w przes­trze­ni marzeńw przes­trze­ni marzeń pragnęmarzeń pragnę poczućpragnę poczuć twójpoczuć twój dotykprzy­ciągnij jak naj­bliżej upa­jajjak naj­bliżej upa­jaj ete­remupa­jaj ete­rem swoichete­rem swoich ustswoich ust nieust nie puszczajnie puszczaj jużpuszczaj już jes­temjuż jes­tem twoja