otoczona woalem ciemności mu­zyką moją zagubioną sa­mobójstwo kro­pel deszczu dud­niących o szyby sa­mot­ność mi chle­bem powszednim 


otoczona-woalem-ciemnoś-mu­zyką-moją-zagubioną-­mobójstwo-kro­pel-deszczu-dud­ących-o szyby-­­ność-mi chle­bem-powszednim 
angel des penseursotoczonawoalemciemnościmu­zykąmojązagubionąsa­mobójstwokro­peldeszczudud­niącycho szybysa­mot­nośćmi chle­bempowszednim otoczona woalemwoalem ciemnościciemności mu­zykąmu­zyką mojąmoją zagubionązagubioną sa­mobójstwosa­mobójstwo kro­pelkro­pel deszczudeszczu dud­niącychdud­niących o szybyo szyby sa­mot­nośćsa­mot­ność mi chle­bemmi chle­bem powszednim otoczona woalem ciemnościwoalem ciemności mu­zykąciemności mu­zyką mojąmu­zyką moją zagubionąmoją zagubioną sa­mobójstwozagubioną sa­mobójstwo kro­pelsa­mobójstwo kro­pel deszczukro­pel deszczu dud­niącychdeszczu dud­niących o szybydud­niących o szyby sa­mot­nośćo szyby sa­mot­ność mi chle­bemsa­mot­ność mi chle­bem powszednim otoczona woalem ciemności mu­zykąwoalem ciemności mu­zyką mojąciemności mu­zyką moją zagubionąmu­zyką moją zagubioną sa­mobójstwomoją zagubioną sa­mobójstwo kro­pelzagubioną sa­mobójstwo kro­pel deszczusa­mobójstwo kro­pel deszczu dud­niącychkro­pel deszczu dud­niących o szybydeszczu dud­niących o szyby sa­mot­nośćdud­niących o szyby sa­mot­ność mi chle­bemo szyby sa­mot­ność mi chle­bem powszednim otoczona woalem ciemności mu­zyką mojąwoalem ciemności mu­zyką moją zagubionąciemności mu­zyką moją zagubioną sa­mobójstwomu­zyką moją zagubioną sa­mobójstwo kro­pelmoją zagubioną sa­mobójstwo kro­pel deszczuzagubioną sa­mobójstwo kro­pel deszczu dud­niącychsa­mobójstwo kro­pel deszczu dud­niących o szybykro­pel deszczu dud­niących o szyby sa­mot­nośćdeszczu dud­niących o szyby sa­mot­ność mi chle­bemdud­niących o szyby sa­mot­ność mi chle­bem powszednim 

mar­twy ciąg zdarzeń - tęskno­ta za miłości chle­bem powszednim  -Maverick123
mar­twy-ąg-zdarzeń-tęskno­-za miłoś-chle­bem-powszednim 
Szukanie -to zbiera­nie ziaren piasku do sita Szukanie -to łapa­nie kro­pel deszczu w chusteczkę Szukanie -to kocha­nie ciebie ta­kiego ja­ki jes­teś ® by Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti
szukanie-to-zbiera­nie-ziaren-piasku-do-sita-szukanie-to-łapa­nie-kro­pel-deszczu-w-chusteczkę-szukanie-to-kocha­nie-ciebie-­kiego-ja­ki
Na wie­rzbach bazie Kro­kusy i forsycje Wios­na w ogrodzie Z nieba śnieg i deszcz Kro­pel­ki zamarzają Na gałązkach drzew Krys­ty­na Sz. 02.04.2015r. -krysta
na-wie­rzbach-bazie-kro­kusy-i forsycje-wios­na-w ogrodzie-z-nieba-śnieg-i deszcz-kro­pel­ki-zamarzają-na-gałązkach-drzew-krys­ty­na-sz
Odkąd cię po­kochałem, mo­ja sa­mot­ność zaczy­na się dwa kro­ki od ciebie. -Jean Giraudoux
odkąd-ę-po­kochałem-mo­ja-­­ność-zaczy­na ę-dwa-kro­ki-od ciebie