Owoc się nie pleni szlachetny tam, gdzie chwastem zaszło pole.


owoc-ę-nie-pleni-szlachetny-tam-gdzie-chwastem-zaszło-pole
alighieri danteowocsięniepleniszlachetnytamgdziechwastemzaszłopoleowoc sięsię nienie plenipleni szlachetnyszlachetny tamgdzie chwastemchwastem zaszłozaszło poleowoc się niesię nie pleninie pleni szlachetnypleni szlachetny tamgdzie chwastem zaszłochwastem zaszło poleowoc się nie plenisię nie pleni szlachetnynie pleni szlachetny tamgdzie chwastem zaszło poleowoc się nie pleni szlachetnysię nie pleni szlachetny tam

Owoc nie ple­ni się szlachet­ny, gdzie chwas­tem zaszło pole.Tam, gdzie jest nasza niemoc, tam też jest siła. Tam gdzie jest nasza nędza, tam też jest nasza wielkość. Tam, gdzie jest ciemność, tam także panuje światło. Jednak tylko wiara może nam o tym powiedzieć i jedynie nadzieja pozwala nam to usłyszeć.Pew­ne­go dnia pop­roszę gwiaz­dy bym obudził się tam, gdzie chmu­ry będą już da­leko za mną. Tam, gdzie prob­le­my rozpływają się jak cyt­ry­nowe cu­kier­ki. Wy­soko, tam mnie znajdziesz...Nazbyt sądzimy szczęście wedle pozorów; dopatrujemy się go tam, gdzie go jest najmniej; szukamy go tam, gdzie go być nie może.Królestwo kłamstwa nie jest tam, gdzie się kłamie, lecz tam gdzie się kłamstwo akceptuje.Najsmutniej nie tam, gdzie śmiech zakazany, lecz tam, gdzie obowiązkowy.