Oz­naką in­te­ligen­cji naj­wyższej kla­sy jest zdol­ność do uz­na­wania dwóch prze­ciw­staw­nych idei jednocześnie.


oz­naką-in­te­ligen­cji-naj­wyższej-kla­sy-jest zdol­ność-do uz­na­wania-dwóch-prze­ciw­staw­nych-idei-jednocześnie
francis scott fitzgeraldoz­nakąin­te­ligen­cjinaj­wyższejkla­syjest zdol­nośćdo uz­na­waniadwóchprze­ciw­staw­nychideijednocześnieoz­naką in­te­ligen­cjiin­te­ligen­cji naj­wyższejnaj­wyższej kla­sykla­sy jest zdol­nośćjest zdol­ność do uz­na­waniado uz­na­wania dwóchdwóch prze­ciw­staw­nychprze­ciw­staw­nych ideiidei jednocześnieoz­naką in­te­ligen­cji naj­wyższejin­te­ligen­cji naj­wyższej kla­synaj­wyższej kla­sy jest zdol­nośćkla­sy jest zdol­ność do uz­na­waniajest zdol­ność do uz­na­wania dwóchdo uz­na­wania dwóch prze­ciw­staw­nychdwóch prze­ciw­staw­nych ideiprze­ciw­staw­nych idei jednocześnieoz­naką in­te­ligen­cji naj­wyższej kla­syin­te­ligen­cji naj­wyższej kla­sy jest zdol­nośćnaj­wyższej kla­sy jest zdol­ność do uz­na­waniakla­sy jest zdol­ność do uz­na­wania dwóchjest zdol­ność do uz­na­wania dwóch prze­ciw­staw­nychdo uz­na­wania dwóch prze­ciw­staw­nych ideidwóch prze­ciw­staw­nych idei jednocześnieoz­naką in­te­ligen­cji naj­wyższej kla­sy jest zdol­nośćin­te­ligen­cji naj­wyższej kla­sy jest zdol­ność do uz­na­wanianaj­wyższej kla­sy jest zdol­ność do uz­na­wania dwóchkla­sy jest zdol­ność do uz­na­wania dwóch prze­ciw­staw­nychjest zdol­ność do uz­na­wania dwóch prze­ciw­staw­nych ideido uz­na­wania dwóch prze­ciw­staw­nych idei jednocześnie

Is­to­ty ludzkie, których zdol­ność do wy­korzys­ty­wania doświad­czeń in­nych jest wyjątko­wa, są jed­nocześnie zadzi­wiająco niechętnie, by to czynić.Zdol­ność doz­na­wania przy­jem­ności jest do­wodem siły.Ale tam, na miej­scu, zu­pełnie szczerze drażni prze­ciętne­go Po­laka Ludzkie Przez­nacze­nie ub­ra­ne w stro­je od Diora, omi­jające gład­ko z po­mocą zdo­byczy techni­ki wszel­kie tru­dy dnia pow­szed­niego i nieświado­me praw­dzi­wej zdo­byczy ludzkości, która jest co naj­mniej od 200 lat pol­ska zdol­ność lek­ce­ważenia sztucznie wy­myślo­nych przez cy­wili­zację za­sad życia i zdol­ność przys­to­sowa­nia się do wszys­tkich zmian, które narzu­ca rozpędzo­na his­to­ria i nies­forna geog­ra­fia polityczna.Wbrew twier­dze­niom pew­nych szar­la­tanów i sza­manów, zdol­ności ar­tystyczne wca­le nie są dru­gorzędny­mi cecha­mi płciowy­mi; wręcz prze­ciw­nie: seks jest za­led­wie służką sztuki.Miłość to naj­praw­do­podob­niej naj­silniej­sze uczu­cie na ziemi. Naj­praw­do­podob­niej to również pa­radok­salnie naj­większa słabość ludzkości, która tworzy ośle­pienie, naiw­ność, uf­ność, zdol­ność do przebaczenia.Brak prze­mocy pro­wadzi do naj­wyższej ety­ki, która jest ce­lem całej ewo­luc­ji. Dopóki nie przes­ta­niemy krzyw­dzić in­nych żywych stworzeń, ciągle będziemy dzikusami.