Póki jes­teśmy młodzi, wszys­tko jest przed nami.


póki-jes­teśmy-młodzi-wszys­tko-jest przed-nami
juliusz słowackipókijes­teśmymłodziwszys­tkojest przednamipóki jes­teśmyjes­teśmy młodziwszys­tko jest przedjest przed namipóki jes­teśmy młodziwszys­tko jest przed nami

Póki jesteśmy młodzi, wszystko jest przed nami.Jes­teśmy tym, co o so­bie myśli­my. Wszys­tko, czym jes­teśmy, wy­nika z naszych myśli. Naszy­mi myśla­mi tworzy­my świat.Jes­teśmy ska­zani na śmierć i my, i wszys­tko, co nasze.Na początku Bóg zniszczył się sam w og­romnym wy­buchu i czas był miarą je­go roz­pa­du. Wszys­cy jes­teśmy ka­wałka­mi bos­kiego ciała, które wciąż umierają, jak wszys­tko wokół. Naszym zba­wieniem jest nieistnienie.Wszys­tko jest pros­tsze, niż zdol­ni jes­teśmy po­myśleć, a jed­nocześnie bar­dziej za­wikłane, niż można pojąć.