Płonęła już cała bied­niej­sza część Mor­pork. Bo­gat­si, god­niej­si mie­szkańcy An­kh, na dru­gim brze­gu rze­ki, reago­wali na sy­tuację z bez­przykładną od­wagą, gorączko­wo burząc mosty.


płonęła-już-cała-bied­niej­sza-część-mor­pork-bo­gat­ god­niej­-mie­szkańcy-an­kh-na dru­gim-brze­gu-rze­ki-reago­wali
terry pratchettpłonęłajużcałabied­niej­szaczęśćmor­porkbo­gat­si god­niej­simie­szkańcyan­khna dru­gimbrze­gurze­kireago­walina sy­tuacjęz bez­przykładnąod­wagągorączko­woburzącmostypłonęła jużjuż całacała bied­niej­szabied­niej­sza częśćczęść mor­porkmie­szkańcy an­khna dru­gim brze­gubrze­gu rze­kireago­wali na sy­tuacjęna sy­tuację z bez­przykładnąz bez­przykładną od­wagągorączko­wo burzącburząc mostypłonęła już całajuż cała bied­niej­szacała bied­niej­sza częśćbied­niej­sza część mor­porkna dru­gim brze­gu rze­kireago­wali na sy­tuację z bez­przykładnąna sy­tuację z bez­przykładną od­wagągorączko­wo burząc mosty

Mie­szkańcy Mor­pork by­li dość kos­mo­poli­tyczni, jed­nak prze­jawiali swo­bod­ny, rzeczo­wy sto­sunek do ras nieludzkich, miano­wicie tłuk­li je cegłą po głowie i wrzu­cali do rzeki.Nig­dy nie wie­działa, co jest jej pry­wat­nym przeżyciem, a co two­rem li­terac­kiego wy­siłku. Pa­piero­wo żyję - myślała w ta­kich chwi­lach, bo­gat­sza od in­nych o wrażenia, ale bied­niej­sza o tożsamość.Jest ta­kie ciało niebies­kie w Układzie Słonecznym, które­go mie­szkańcy są tak głupi, że przez mi­lion lat nie załapa­li, iż ich pla­neta ma drugą półkulę. Przyszło im to do głowy do­piero pięćset lat te­mu! Za­led­wie pięćset lat te­mu! Niem­niej mie­szkańcy na­zywają siebie Ho­mo Sapiens.Im człowiek bo­gat­szy w doświadczenia tym bied­niej­szy w uczucia.Na­hal­nie ją roz­bierał, aż czuła dreszcze na ciele z nad­wagą, tra­ciła przy­tom­ność szmat­ki zrzu­cała z po­wagą, tak się roz­marzyła, w bez­senne no­ce ba­rany liczyła, już myślała, że to amant ją ma­ca, a to gry­pa była.Czyżby co­raz bo­gat­sza ofer­ta środków c z y s t o ś c i zwias­to­wała co­raz brud­niej­sze czasy?