Pa­nią życia jest Śmierć, A Pa­nem Śmier­ci dru­gi człowiek... Tyl­ko Bóg zak­ry­wa twarz.


pa­ą-życia-jest Śmierć-a-pa­nem-Śmier­-dru­gi-człowiek-tyl­ko-bóg-zak­ry­wa-twarz
andreapa­niążyciajest Śmierćpa­nemŚmier­cidru­giczłowiektyl­kobógzak­ry­watwarzpa­nią życiażycia jest Śmierćpa­nem Śmier­ciŚmier­ci dru­gidru­gi człowiekczłowiek tyl­kotyl­ko bógbóg zak­ry­wazak­ry­wa twarzpa­nią życia jest Śmierća pa­nem Śmier­cipa­nem Śmier­ci dru­giŚmier­ci dru­gi człowiekdru­gi człowiek tyl­koczłowiek tyl­ko bógtyl­ko bóg zak­ry­wabóg zak­ry­wa twarza pa­nem Śmier­ci dru­gipa­nem Śmier­ci dru­gi człowiekŚmier­ci dru­gi człowiek tyl­kodru­gi człowiek tyl­ko bógczłowiek tyl­ko bóg zak­ry­watyl­ko bóg zak­ry­wa twarza pa­nem Śmier­ci dru­gi człowiekpa­nem Śmier­ci dru­gi człowiek tyl­koŚmier­ci dru­gi człowiek tyl­ko bógdru­gi człowiek tyl­ko bóg zak­ry­waczłowiek tyl­ko bóg zak­ry­wa twarz

Człowiek mądry nie uważa śmier­ci za rzeczy­wis­tość godną myśle­nia. Przed­miotem myśle­nia fi­lozo­ficzne­go może być tyl­ko życie.Śmierć jest lek­ka. Tyl­ko chwi­la przed zgo­nem jest straszna.da­ta na­pisa­nia/opub­li­kowa­nia: 2006-06-23 idąc pop­rzez szla­ki swe­go życia małymi krokami po­konując drogę przez­nacze­nia idę a Ty Tato zaw­sze jes­teś przyjacielem duszę mą wy­bawiasz, wspierasz Tyś pat­ro­nem me­go życia gwiazdą mą świecącą stwarzasz życie i oczyszczasz duszę trzy­masz jes­teś światłem dro­gi jutra siłą i nadzieją jes­teś blas­kiem światła zorzy schro­nem mi bezpiecznym tu­lisz w dłoniach szczęście moje Tyl­ko fi­lozof pot­ra­fi myśleć o śmier­ci ja­ko obo­wiązku, który na­leży wy­pełnić ochoczo i bez lęku, póki bo­wiem jes­teśmy, śmier­ci jeszcze nie ma, a kiedy przychodzi śmierć, nas już nie ma.Śmierć nie jest epi­zodem życia. Śmier­ci się nie doświadcza.- Jes­tem tak sek­sowny, że każda dziew­czy­na poz­nając mnie od ra­zu ściąga mi spod­nie. - Taa, tyl­ko po to, żeby zak­ryć Ci twarz