Pa­nią życia jest Śmierć, A Pa­nem Śmier­ci dru­gi człowiek... Tyl­ko Bóg zak­ry­wa twarz.


pa­ą-życia-jest Śmierć-a-pa­nem-Śmier­-dru­gi-człowiek-tyl­ko-bóg-zak­ry­wa-twarz
andreapa­niążyciajest Śmierćpa­nemŚmier­cidru­giczłowiektyl­kobógzak­ry­watwarzpa­nią życiażycia jest Śmierćpa­nem Śmier­ciŚmier­ci dru­gidru­gi człowiekczłowiek tyl­kotyl­ko bógbóg zak­ry­wazak­ry­wa twarzpa­nią życia jest Śmierća pa­nem Śmier­cipa­nem Śmier­ci dru­giŚmier­ci dru­gi człowiekdru­gi człowiek tyl­koczłowiek tyl­ko bógtyl­ko bóg zak­ry­wabóg zak­ry­wa twarza pa­nem Śmier­ci dru­gipa­nem Śmier­ci dru­gi człowiekŚmier­ci dru­gi człowiek tyl­kodru­gi człowiek tyl­ko bógczłowiek tyl­ko bóg zak­ry­watyl­ko bóg zak­ry­wa twarza pa­nem Śmier­ci dru­gi człowiekpa­nem Śmier­ci dru­gi człowiek tyl­koŚmier­ci dru­gi człowiek tyl­ko bógdru­gi człowiek tyl­ko bóg zak­ry­waczłowiek tyl­ko bóg zak­ry­wa twarz

Człowiek mądry nie uważa śmier­ci za rzeczy­wis­tość godną myśle­nia. Przed­miotem myśle­nia fi­lozo­ficzne­go może być tyl­ko życie. -Stefan Żeromski
człowiek-mądry-nie uważa-śmier­-za rzeczy­wis­tość-godną-myś­nia-przed­miotem myś­nia-fi­lozo­ficzne­go-może-być-tyl­ko
Śmierć jest lek­ka. Tyl­ko chwi­la przed zgo­nem jest straszna. -Jalu Kurek
Śmierć-jest lek­ka-tyl­ko chwi­-przed-zgo­nem-jest straszna
- Jes­tem tak sek­sowny, że każda dziew­czy­na poz­nając mnie od ra­zu ściąga mi spod­nie. - Taa, tyl­ko po to, żeby zak­ryć Ci twarz  -Smoky Blue
 jes­tem-tak-sek­sowny-że każda-dziew­czy­na-poz­nając-mnie-od ra­zu-śąga-mi spod­nie-taa-tyl­ko-po to-żeby-zak­ryć