pa­ni mądra­lowa budzi męża w no­cy : - posłuchaj, piszczy ja­kaś mysz ! - pozwól mi spać ! i tak jej te­raz nie naoli­wię ...


pa­-mądra­lowa-budzi-męża-w no­cy-posłuchaj-piszczy-ja­kaś-mysz-pozwól-mi spać- i tak-jej-te­raz-nie naoli­wię
lovely-girlpa­nimądra­lowabudzimężaw no­cyposłuchajpiszczyja­kaśmyszpozwólmi spać i takjejte­raznie naoli­więpa­ni mądra­lowamądra­lowa budzibudzi mężamęża w no­cyw no­cyposłuchajpiszczy ja­kaśja­kaś myszmyszpozwólpozwól mi spać i tak jejjej te­razte­raz nie naoli­więnie naoli­więpa­ni mądra­lowa budzimądra­lowa budzi mężabudzi męża w no­cymęża w no­cypiszczy ja­kaś myszja­kaś myszpozwól mi spać i tak jej te­razjej te­raz nie naoli­więte­raz nie naoli­więpa­ni mądra­lowa budzi mężamądra­lowa budzi męża w no­cybudzi męża w no­cypiszczy ja­kaś mysz i tak jej te­raz nie naoli­więjej te­raz nie naoli­więpa­ni mądra­lowa budzi męża w no­cymądra­lowa budzi męża w no­cy i tak jej te­raz nie naoli­wię

W mo­jej głowie, Ja­wi się obraz, Pla­ma jasna, Na czar­nych myślach, Lato, Czuję ciepło, Trzy­mam jej dłoń, Zmęczo­ne popołudnie, Pozwól mi proszę raz jeszcze, Poczuć na mo­jej twarzy, Pro­mienie te­go sier­pniowe­go słońca, Ten wie­czo­ry wiatr.pa­ni mądra­lowa do swo­jej najmłod­szej córki : - po­pat­rz, przyszła ciocia. daj cioci bu­zi ! - boję się ! ta­ta mówił, że ciocia ma ja­dowi­ty język Ludzie są te­raz słabi, a mi­mo to przek­ształcają po­wie­rzchnię Ziemi. W ciągu mi­lionów lat ich możli­wości wzrosną w ta­kim stop­niu, że zmienią po­wie­rzchnię Ziemi, jej oceany, at­mosferę, i sa­mych siebie. Będą kon­tro­lowa­li kli­mat i Układ Słoneczny tak, jak kon­tro­lują Ziemię. Będą podróżowa­li po­za gra­nicę nasze­go sys­te­mu pla­netar­ne­go; dotrą do in­nych słońc i używać będą ich świeżej ener­gii za­miast ener­gii swo­jej umierającej gwiazdy.Przysłowiowa jest góra, która porodziła mysz. W literaturze jest odwrotnie; im mniejsza mysz, tym większą górę chciałaby urodzić. Dlatego tak krzyczy przy porodzie.Do po­lowa­nia na pchły i męża nie trze­ba mieć kar­ty myśliwskiej.Nie mam nic przeciwko pracy tak dalece, lubię pracę tak bardzo, że mogę spać przy jej boku.