Pa­ni No­wako­wa płaczli­wym głosem rzecze strapiona:


pa­-no­wako­wa-płaczli­wym-głosem-rzecze-strapiona-smu­tek-mnie-ogar­nia-smu­tek-mym-życiem-kołysze-na-to w myślach-jej-od­po­wiada
torpeda10pa­nino­wako­wapłaczli­wymgłosemrzeczestrapionasmu­tekmnieogar­niasmu­tekmymżyciemkołyszenato w myślachjejod­po­wiadaduszyczkawol­naniezniewolonaważneby w życiumiećbrat­niąduszęja takąbędędlaciebiea o smut­kuniechjużnie słyszępa­ni no­wako­wano­wako­wa płaczli­wympłaczli­wym głosemgłosem rzeczerzecze strapionasmu­teksmu­tek mniemnie ogar­niasmu­tek mymmym życiemżyciem kołyszena to w myślachto w myślach jejjej od­po­wiadaod­po­wiada duszyczkaduszyczka wol­naważneważne by w życiuby w życiu miećmieć brat­niąbrat­nią duszęja taką będębędę dladla ciebiea o smut­ku niechniech jużjuż nie słyszępa­ni no­wako­wa płaczli­wymno­wako­wa płaczli­wym głosempłaczli­wym głosem rzeczegłosem rzecze strapionasmu­tek mniesmu­tek mnie ogar­niasmu­tek mym życiemmym życiem kołyszena to w myślach jejto w myślach jej od­po­wiadajej od­po­wiada duszyczkaod­po­wiada duszyczka wol­naważne by w życiuważne by w życiu miećby w życiu mieć brat­niąmieć brat­nią duszęja taką będę dlabędę dla ciebiea o smut­ku niech jużniech już nie słyszę

Smu­tek w oczy mi zagląda Smu­tek szy­je ser­ce me Ciem­ne światło, jas­na noc Prze­paść już chcą myśli me Mój smu­tek roz­bi­ja się o skały niez­ro­zumienia niczym okręt w cza­sie sztor­mu i opa­dam z wol­na w prze­paść niemyśle­nia jak ka­leki sta­tek na dno...Nie ma na świecie piękniej­szej bu­zi, od bu­zi śpiące­go dziecka. I żaden uśmiech nie roz­to­pi tak ser­ca, jak je­go uśmiech. A naj­większy smu­tek, to smu­tek w je­go oczach...Smu­tek jest sa­mowys­tar­czal­ny: by od­czuć jed­nak pełną war­tość ra­dości, mu­sisz mieć ko­goś, by się nią podzielić.Smu­tek jest piękny jeśli wzbudza refleksje nad sa­mym sobą.Smut­ne jest życie Gdy ktoś blis­ki odchodzi Żal i smu­tek zostaje 19.06.2015 றiℓℓ...