Pa­dając w objęcia mężczyz­ny, wpa­dasz równocześnie w ra­miona wszys­tkich in­nych tych, za który­mi tęsknisz, lub których nig­dy nie zdołałeś na­wet dotknąć.


pa­dając-w objęcia-mężczyz­ny-wpa­dasz-równocześnie-w ra­miona-wszys­tkich-in­nych-tych-za który­mi-tęsknisz-lub-których-nig­dy
dooorotispa­dającw objęciamężczyz­nywpa­daszrównocześniew ra­mionawszys­tkichin­nychtychza który­mitęskniszlubktórychnig­dynie zdołałeśna­wetdotknąćpa­dając w objęciaw objęcia mężczyz­nywpa­dasz równocześnierównocześnie w ra­mionaw ra­miona wszys­tkichwszys­tkich in­nychin­nych tychza który­mi tęskniszlub którychktórych nig­dynig­dy nie zdołałeśnie zdołałeś na­wetna­wet dotknąćpa­dając w objęcia mężczyz­nywpa­dasz równocześnie w ra­mionarównocześnie w ra­miona wszys­tkichw ra­miona wszys­tkich in­nychwszys­tkich in­nych tychlub których nig­dyktórych nig­dy nie zdołałeśnig­dy nie zdołałeś na­wetnie zdołałeś na­wet dotknąć

Ze wszys­tkich dóbr te­go świata naj­chętniej zrze­ka się mężczyz­na dob­rodziej­stwa włas­nych myśli. -Feliks Chwalibóg
ze wszys­tkich-dóbr-te­go-świata-naj­chętniej-zrze­ka ę-mężczyz­na-dob­rodziej­stwa-włas­nych-myśli
War­tością lub wa­lorem człowieka, zarówno jak wszys­tkich in­nych rzeczy, jest je­go ce­na, tj. to, co dają za użyt­ko­wanie je­go siły. -Thomas Hobbes
war­tośą-lub-wa­lorem-człowieka-zarówno-jak wszys­tkich-in­nych-rzeczy-jest ­go-­na-tj-to co dają-za użyt­ko­wanie-­go-ły
Mężczyz­na nig­dy nie za­pomi­na ko­biety, która go nie chciała poślu­bić; ko­bieta nig­dy nie za­pomi­na mężczyz­ny, który chciał ją poślubić. -Marcel Pagnol
mężczyz­na-nig­dy-nie za­pomi­na-ko­biety-która-go nie chciała-poślu­bić-ko­bieta-nig­dy-nie za­pomi­na-mężczyz­ny-który