Pa­lenie za­bija, ale tyl­ko miłość może złamać ci serce. ang: Smo­king kil­ls, but on­ly lo­ve can break your heart.


pa­lenie-za­bija-ale-tyl­ko-miłość-może-złamać- serce-ang-smo­king-kil­ls-but-on­ly-lo­ve-can-break-your-heart
ville valopa­lenieza­bijaaletyl­komiłośćmożezłamaćci serceangsmo­kingkil­lsbuton­lylo­vecanbreakyourheartpa­lenie za­bijaale tyl­kotyl­ko miłośćmiłość możemoże złamaćzłamać ci sercesmo­king kil­lsbut on­lyon­ly lo­velo­ve cancan breakyour heartale tyl­ko miłośćtyl­ko miłość możemiłość może złamaćmoże złamać ci sercebut on­ly lo­veon­ly lo­ve canlo­ve can breakbreak your heartale tyl­ko miłość możetyl­ko miłość może złamaćmiłość może złamać ci sercebut on­ly lo­ve canon­ly lo­ve can breakcan break your heartale tyl­ko miłość może złamaćtyl­ko miłość może złamać ci sercebut on­ly lo­ve can breaklo­ve can break your heart

Łatwiej złamać nogę niż serce. Ale noga mniej boli.W do­linie ślepców jed­nooki jest królem. In the val­ley of the blind, the one-eye man is a king. (ang.) Baśnie są bar­dziej niż praw­dzi­we, nie dla­tego iż mówią nam, że is­tnieją smo­ki, ale że uświada­miają, iż smo­ki można pokonać.Dob­rzy ludzie śpią le­piej niż źli, ale złym le­piej się wstaje. The good peop­le sleep much bet­ter at night than the bad peop­le. Of cour­se, the bad peop­le en­joy the wa­king hours much mo­re. (ang.) Syg­nał ocze­kiwa­nia, do­bija, irytuje Kiedy ktoś, nie od­biera, po chwi­li czu­jesz niepokój Cisza w słuchaw­ce spo­koju nie gwarantuje Nieobec­ność w do­mu, śmierć, jest kil­ka powodów Nie od­dzwa­nia, ze­ro połączeń nieodebranych Zra­niona oso­bowość? Ko­lej­ne pytania.. Dep­resja? Może nies­mak, po roz­mo­wach nocami Tyl­ko cisza, cisza, która do prze­myśleń skłania Je­den te­lefon, ton głosu choć na chwilę By­leby usłyszeć ukochaną osobę Nie nag­ram się, zadzwo­nię, cze­kanie nie jest miłe Cisza za­bija, proszę od­po­wiedz choć słowem.Kłam­stwo za­bija przy­jaźń, praw­da za­bija miłość.