Pa­liko­tu na blo­gu pierdło się o wiel­kim związku radziec­kim wszecheuro­py pod berłem naj­kwaśniej­sze­go.Dwadzieścia lat byłem po­lic­jantem i wychodzi jed­nak na mo­je! Traw­ka i al­ko­hol pro­wadzą do tra­giczne­go spus­tosze­nia mózgu. Biorąc pod uwagę na czym do­robił się właści­ciel ruchu, czy­li składu z dziw­nościami i czym nap­rawdę jest ta­jem­niczy wi­rus byłego pre­zia, to można spo­koj­nie rzec, że wiódł śle­py ku­lawe­go, czy­li bim­brow­nik pijanego.


pa­liko­-na blo­gu-pierdło ę-o wiel­kim-związku-radziec­kim-wszecheuro­py-pod-berłem-naj­kwaśniej­sze­godwadzieścia-lat-byłem
fyrflepa­liko­tuna blo­gupierdło sięo wiel­kimzwiązkuradziec­kimwszecheuro­pypodberłemnaj­kwaśniej­sze­godwadzieścialatbyłempo­lic­jantemi wychodzijed­nakna mo­jetraw­kai al­ko­holpro­wadządo tra­giczne­gospus­tosze­niamózgubiorąc poduwagęna czymdo­robił sięwłaści­cielruchuczy­liskładuz dziw­nościamii czymnap­rawdęjest ta­jem­niczywi­rusbyłegopre­ziato możnaspo­koj­nierzecże wiódłśle­pyku­lawe­gobim­brow­nikpijanegopa­liko­tu na blo­guna blo­gu pierdło siępierdło się o wiel­kimo wiel­kim związkuzwiązku radziec­kimradziec­kim wszecheuro­pywszecheuro­py podpod berłemlat byłembyłem po­lic­jantempo­lic­jantem i wychodzii wychodzi jed­nakjed­nak na mo­jetraw­ka i al­ko­holi al­ko­hol pro­wadząpro­wadzą do tra­giczne­godo tra­giczne­go spus­tosze­niaspus­tosze­nia mózgubiorąc pod uwagęuwagę na czymna czym do­robił siędo­robił się właści­cielwłaści­ciel ruchuczy­li składuskładu z dziw­nościamiz dziw­nościami i czymi czym nap­rawdęnap­rawdę jest ta­jem­niczyjest ta­jem­niczy wi­ruswi­rus byłegobyłego pre­ziato można spo­koj­niespo­koj­nie rzecże wiódł śle­pyśle­py ku­lawe­goczy­li bim­brow­nikbim­brow­nik pijanegopa­liko­tu na blo­gu pierdło sięna blo­gu pierdło się o wiel­kimpierdło się o wiel­kim związkuo wiel­kim związku radziec­kimzwiązku radziec­kim wszecheuro­pyradziec­kim wszecheuro­py podwszecheuro­py pod berłemlat byłem po­lic­jantembyłem po­lic­jantem i wychodzipo­lic­jantem i wychodzi jed­naki wychodzi jed­nak na mo­jetraw­ka i al­ko­hol pro­wadząi al­ko­hol pro­wadzą do tra­giczne­gopro­wadzą do tra­giczne­go spus­tosze­niado tra­giczne­go spus­tosze­nia mózgubiorąc pod uwagę na czymuwagę na czym do­robił sięna czym do­robił się właści­cieldo­robił się właści­ciel ruchuczy­li składu z dziw­nościamiskładu z dziw­nościami i czymz dziw­nościami i czym nap­rawdęi czym nap­rawdę jest ta­jem­niczynap­rawdę jest ta­jem­niczy wi­rusjest ta­jem­niczy wi­rus byłegowi­rus byłego pre­ziato można spo­koj­nie rzecże wiódł śle­py ku­lawe­goczy­li bim­brow­nik pijanego

czy aby nap­rawdę czu­jesz to  co pod­po­wie ci szum rzeki czy kiedy­kol­wiek tam byłaś czy wiesz że każda chwi­la czy­ni nas tym kim jesteśmy  -samothnick
czy-aby nap­rawdę-czu­jesz-to -co-pod­po­wie- szum-rzeki-czy-kiedy­kol­wiek-tam-byłaś-czy-wiesz-że każda-chwi­-czy­-nas-tym-kim
Co jest lep­sze? Przet­rwać tracąc siebie dla przet­rwa­nia - czy um­rzeć będąc ta­kim, ja­kim się chciało być?  -karaczan19
co jest lep­sze-przet­rwać-tracąc-siebie-dla-przet­rwa­nia- czy-um­rzeć-będąc-­kim-ja­kim ę-chciało-być 
Ja­kim spo­sobem prze­konać się, czy się nie jest po pros­tu obłud­nym ka­boty­nem? Właśnie to naj­gor­sze, że ta­kiego spo­sobu nie ma. -S » Jerome David Salinger » Buszujący w zbożu
ja­kim-spo­sobem-prze­konać-ę-czy ę-nie jest po pros­-obłud­nym-ka­boty­nem-właśnie-to naj­gor­sze-że ­kiego-spo­sobu-nie