pa­miątki poszły spać po­zos­tały wspomnienia nie oddam po po­liczkach strużką łzy ich do­tyk to ty spra­wiają czuję cię za ser­ce chwytasz nie sprzeciwiam blis­ko mnie wciąż uwodzisz nie nie  nie od­da­laj dob­rze jest K.A.Sz. 16.05.2013r.


pa­miątki-poszły-spać-po­zos­ły-wspomnienia-nie-oddam-po-po­liczkach-strużką-łzy-ich-do­tyk-to ty-spra­wiają-czuję-ę-za-ser­
crispa­miątkiposzłyspaćpo­zos­taływspomnienianieoddampopo­liczkachstrużkąłzyichdo­tykto tyspra­wiajączujęcięzaser­cechwytaszsprzeciwiamblis­komniewciążuwodzisznie od­da­lajdob­rzejestkasz16052013rpa­miątki poszłyposzły spaćspać po­zos­tałypo­zos­tały wspomnieniawspomnienia nienie oddamoddam popo po­liczkachpo­liczkach strużkąstrużką łzyłzy ichich do­tykdo­tyk to tyto ty spra­wiająspra­wiają czujęczuję cięcię zaza ser­ceser­ce chwytaszchwytasz nienie sprzeciwiamsprzeciwiam blis­koblis­ko mniemnie wciążwciąż uwodziszuwodzisz nienie nie nie  nienie od­da­lajod­da­laj dob­rzedob­rze jestpa­miątki poszły spaćposzły spać po­zos­tałyspać po­zos­tały wspomnieniapo­zos­tały wspomnienia niewspomnienia nie oddamnie oddam pooddam po po­liczkachpo po­liczkach strużkąpo­liczkach strużką łzystrużką łzy ichłzy ich do­tykich do­tyk to tydo­tyk to ty spra­wiająto ty spra­wiają czujęspra­wiają czuję cięczuję cię zacię za ser­ceza ser­ce chwytaszser­ce chwytasz niechwytasz nie sprzeciwiamnie sprzeciwiam blis­kosprzeciwiam blis­ko mnieblis­ko mnie wciążmnie wciąż uwodziszwciąż uwodzisz nieuwodzisz nie nie nie nie  nienie  nie od­da­lajnie od­da­laj dob­rzeod­da­laj dob­rze jest