Pa­mięć jest szwaczką, i to kap­ryśną. Pa­mięć śmi­ga igłą w górę i w dół, w le­wo i w pra­wo, to rzad­szym, to gęściej­szym ściegiem. Nie wiemy, które wspom­nienie cze­ka następne w ko­lej­ce, które stoi za nim.


pa­mięć-jest szwaczką-i to kap­ryśną-pa­mięć śmi­ga-igłą-w górę-i w dół-w ­wo-i w pra­wo-to rzad­szym
w » virginia woolf » orlandopa­mięćjest szwaczkąi to kap­ryśnąpa­mięć śmi­gaigłąw góręi w dółw le­woi w pra­woto rzad­szymto gęściej­szymściegiemnie wiemyktórewspom­nieniecze­kanastępnew ko­lej­cestoiza nimpa­mięć jest szwaczkąpa­mięć śmi­ga igłąigłą w góręw górę i w dółw le­wo i w pra­woto gęściej­szym ściegiemktóre wspom­nieniewspom­nienie cze­kacze­ka następnenastępne w ko­lej­cektóre stoistoi za nimpa­mięć śmi­ga igłą w góręigłą w górę i w dółktóre wspom­nienie cze­kawspom­nienie cze­ka następnecze­ka następne w ko­lej­cektóre stoi za nim

To dziw­ne, że cza­sami wspom­nienie śmier­ci trwa znacznie dłużej niż wspom­nienie życia, które śmierć zabrała. -Arundhati Roy
to dziw­ne-że cza­sami-wspom­nienie-śmier­-trwa-znacznie-dłużej-ż-wspom­nienie-życia-które-śmierć-zabrała
Naj­gor­szym złem jest nie mieć nikogo. -Anka Kowalska
naj­gor­szym-złem-jest nie mieć-nikogo