Pa­mięć, to bar­dzo dziw­ne si­to: zat­rzy­muje wszys­tko dob­re o nas, a wszys­tko złe o innych.


pa­mięć-to bar­dzo-dziw­ne-­to-zat­rzy­muje-wszys­tko-dob­re-o nas-a wszys­tko-złe-o innych
wiesław brudzińskipa­mięćto bar­dzodziw­nesi­tozat­rzy­mujewszys­tkodob­reo nasa wszys­tkozłeo innychto bar­dzo dziw­nedziw­ne si­tozat­rzy­muje wszys­tkowszys­tko dob­redob­re o nasa wszys­tko złezłe o innychto bar­dzo dziw­ne si­tozat­rzy­muje wszys­tko dob­rewszys­tko dob­re o nasa wszys­tko złe o innychzat­rzy­muje wszys­tko dob­re o nas

Codzienną pracą twoją możesz wszys­tko dob­re na tym świecie zep­suć i wszys­tko złe naprawić.Wszys­tko zno­si, wszys­tkiemu wie­rzy, we wszys­tkim pokłada nadzieję, wszys­tko przet­rzy­ma. Miłość nig­dy nie ustaje.Jak naz­wać ten stan, gdy wszys­tko wy­pada Ci z rąk, wszys­tko, co jest dla Ciebie naj­ważniej­sze, co ut­rzy­muje Cię przy życiu i za co mógłbyś je od­dać? Jak naz­wać pro­ces, który zachodzi między Na­mi, a które­mu ja nie umiem zapobiec? Jak Cię zat­rzy­mać? Jak mil­czeć, by nie bo­lało? Jak mówić, by nieść ukojenie? Bez­radność? Bez­radność, to za małe słowo.Lecz - ko­niec końcem - nie wszys­tko było stra­cone. W śnie najgłębszym - też nie wszys­tko! W obłędzie - nie wszys­tko! W zem­dle­niu - nie wszys­tko! W śmier­ci - nie wszys­tko! Na­wet w gro­bie nie wszys­tko by­wa stra­cone! W prze­ciw­nym ra­zie zab­rakłoby nieśmier­telności dla człowieka.Wszys­tko, co nas spo­tyka – zdro­wie czy cier­pienie, dob­ro czy zło, chleb czy głód, przy­jaźń ludzka czy niechęć, dob­ro­byt czy niedos­ta­tek – wszys­tko to w ręku Bo­ga może działać ku dobremu.Ci, którzy sądzą, że pieniądz wszys­tko może, są zdol­ni wszys­tko zro­bić, by go mieć.