Pa­miętaj że 60 se­kund smut­ku za­biera ci 1 mi­nutę szczęścia...


pa­miętaj-że 60 se­kund-smut­ku-za­biera- 1 mi­nutę-szczęścia
herbatkapa­miętajże 60 se­kundsmut­kuza­bieraci 1 mi­nutęszczęściapa­miętaj że 60 se­kundże 60 se­kund smut­kusmut­ku za­bieraza­biera ci 1 mi­nutęci 1 mi­nutę szczęściapa­miętaj że 60 se­kund smut­kuże 60 se­kund smut­ku za­bierasmut­ku za­biera ci 1 mi­nutęza­biera ci 1 mi­nutę szczęściapa­miętaj że 60 se­kund smut­ku za­bieraże 60 se­kund smut­ku za­biera ci 1 mi­nutęsmut­ku za­biera ci 1 mi­nutę szczęściapa­miętaj że 60 se­kund smut­ku za­biera ci 1 mi­nutęże 60 se­kund smut­ku za­biera ci 1 mi­nutę szczęścia

Pa­miętaj mądrze to­pić smut­ki i tru­dy życia w łagod­nym winie.Kiedy słońce za chmurą gdzieś zni­ka, lub bez­wstyd­nie za­biera je noc, pa­miętaj, że masz przy­jaciela, co uśmie­chem rozświet­li i mrok. Nie da ci zginąć w uliczce, co bez wyjścia od daw­na już jest, bo on twe­go życia jest siłą, co na­daje praw­dzi­wy mu sens.Gdy­bym tyl­ko mógł prze­kazać Ci choć cząstkę włas­ne­go szczęścia, abyś już na zaw­sze była wol­na od smut­ku i melancholii.Kiedy Ci smutno I kiedy Ci źle Zmar­twienia wyrzuć w kąt I pa­miętaj, że ja kocham Cię Kiedy dro­gi po­myli los zły I kiedy wszys­cy zapomną Pa­miętaj, że ja Ci pomogę Zaw­sze będziesz ze mną Kiedy Cię szczęście opuści I kiedy będziesz na skra­ju przepaści Nig­dy nie zwątp Póki światło nadziei nie zgaśnie Kiedy Twe oczy się śmieją I świat w około wiruje Pa­miętaj, że to JA! Nim nóż bo­leści ser­ce przekłuje Ja, Twój kochający tatuś...Smut­ny przy­jaciel. Smut­na ja. Zadzi­wiające jak nasze hu­mory wpływają na siebie.Coś się skończyło.. Potężny roz­dział mo­jego życia - to on odchodzi. A do­piero co się zaczynał.. Mała dziew­czyn­ka, oglądająca no­we sce­ny in­ne­go świata.. Te­raz już ja­ko dorosła, od­biera os­tatnie aspekty.. 'Szko­da' - myśli, przełykając żal. Ofic­jalny ko­niec oczekiwań, nieofic­jalny początek pus­tki, smut­ku i  rozdarcia. Żegnaj.. 15.07.2011