Pa­miętaj, że zaw­ra­canie głowy służy wiel­kiej spra­wie miłości. Tyl­ko nig­dy przy tym nie wiado­mo, kto zaw­ra­ca, kto ma głowę oraz czy­ja głowa jest zawracana! 


pa­miętaj-że zaw­ra­canie-głowy-służy-wiel­kiej-spra­wie-miłoś-tyl­ko nig­dy-przy-tym-nie wiado­mo-kto-zaw­ra­ca-kto- głowę
henryk horoszpa­miętajże zaw­ra­caniegłowysłużywiel­kiejspra­wiemiłoścityl­ko nig­dyprzytymnie wiado­moktozaw­ra­cama głowęorazczy­jagłowajest zawracana że zaw­ra­canie głowygłowy służysłuży wiel­kiejwiel­kiej spra­wiespra­wie miłoścityl­ko nig­dy przyprzy tymtym nie wiado­mokto zaw­ra­cakto ma głowęoraz czy­jaczy­ja głoważe zaw­ra­canie głowy służygłowy służy wiel­kiejsłuży wiel­kiej spra­wiewiel­kiej spra­wie miłoścityl­ko nig­dy przy tymprzy tym nie wiado­mokto ma głowę orazma głowę oraz czy­jaoraz czy­ja głowa

Pamiętaj, że zawracanie głowy służy wielkiej sprawie miłości. Tylko nigdy przy tym nie wiadomo, kto zawraca, kto ma głowę oraz czyja głowa jest zawracana.Sta­ram się uni­kać wy­powiadać słów „zaw­sze” oraz „nig­dy”, bo nig­dy nie będę wie­dział, czy zaw­sze mam racje.Pe­wien mudżahe­din po­wie­dział mi kiedyś, że przez­nacze­nie da­je nam w życiu trzech nau­czy­cieli, trzech przy­jaciół, trzech wrogów i trzy wiel­kie miłości. Ta dwu­nas­tka jest jed­nak zaw­sze zak­ry­ta, tak że nie wiemy, kto jest kim, dopóki ich nie po­kocha­my, nie zos­ta­wimy lub nie pokonamy.szko­da to zaw­ra­canie głowy Kto jest rzeczy­wiście dob­ry, jest ta­ki we wszys­tkich miej­scach i w każdym to­warzys­twie. Dob­ry ma bo­wiem zaw­sze przy so­bie Bo­ga, a kto Je­go ma praw­dzi­wie, ten ma Go wszędzie, zarówno na uli­cy i wśród ludzi, jak w kościele, pus­telni czy ce­li klasztornej.Wychodząc z do­mu pa­mietaj­my aby pożeg­nać do­mow­ników bo nig­dy nie wiado­mo czy do do­mu szcześli­wie wrócimy.