Pa­miętaj, poetyc­ka dziecino, w króles­twie nat­chnienia pa­nuje miłość...


pa­miętaj-poetyc­ka-dziecino-w-kró­twie-nat­chnienia-pa­nuje-miłość
jatojapa­miętajpoetyc­kadziecinokróles­twienat­chnieniapa­nujemiłośćpoetyc­ka dziecinow króles­twiekróles­twie nat­chnienianat­chnienia pa­nujepa­nuje miłośćw króles­twie nat­chnieniakróles­twie nat­chnienia pa­nujenat­chnienia pa­nuje miłośćw króles­twie nat­chnienia pa­nujekróles­twie nat­chnienia pa­nuje miłośćw króles­twie nat­chnienia pa­nuje miłość

Ge­niusz to wy­nik 1 pro­cen­ta nat­chnienia i 99 pro­cent wypocenia. Ge­nius is one per cent in­spi­ration, ni­nety-ni­ne per cent per­spi­ration. (ang.) Miłość - naj­bar­dziej poetyc­ka for­ma mar­no­wania czasu.Is­tnieje ta­ki rodzaj szczęścia, który po­lega głównie na zna­lezieniu się w od­po­wied­nim miej­scu we właści­wym cza­sie, rodzaj nat­chnienia, który pod­po­wiada tyl­ko, jak zro­bić właściwą rzecz w od­po­wied­ni sposób, i to wszys­tko przychodzi je­dynie wte­dy, gdy oczyszcza­my ser­ce z am­bicji, celów i planów, kiedy pod­da­jemy się bez reszty te­mu szczęśli­wemu, opat­rznościowe­mu momentowi.(moich wypocin) Co­kol­wiek złego było - to te cho­re emoc­je, nie zamierzone. Da­waj­my so­bie zaw­sze drugą szansę, na­wet tam gdzie in­ni pos­ta­wili na nas krzyżyk. Szansę by stać się lep­szym, lub cho­ciaż zaak­cepto­wać to cze­go nie możemy zmienić. Poz­dra­wiam i kończę, Jest bo­wiem czas nat­chnienia i czas pow­ro­tu do życia... Obyśmy się nie spot­ka­li tu zbyt prędko. :) Miłość różowa nie jest ko­loro­wa lecz tyl­ko za­bar­wiona . Miłość bez­bar­wna jest jak mi­zeria ros­tarta . Miłość biała jest niczym ma­larz nat­chniony lecz nie prze­pełniony .Kiedy miłość nas opa­nuje, roz­trop­ność idzie w las.