pa­miętaj-rep­re­zen­­jesz-zaw­sze-­mego-siebie-nie tyl­ko-czy­nami-ale-i też-słowa­mi-~pa­weł-rychlica 
rychcikpa­miętajrep­re­zen­tu­jeszzaw­szesa­megosiebienie tyl­koczy­namialei teżsłowa­mi~pa­wełrychlica rep­re­zen­tu­jesz zaw­szezaw­sze sa­megosa­mego siebiesiebie nie tyl­konie tyl­ko czy­namiczy­nami aleale i też~pa­weł rychlica rep­re­zen­tu­jesz zaw­sze sa­megozaw­sze sa­mego siebiesa­mego siebie nie tyl­kosiebie nie tyl­ko czy­naminie tyl­ko czy­nami aleczy­nami ale i teżrep­re­zen­tu­jesz zaw­sze sa­mego siebiezaw­sze sa­mego siebie nie tyl­kosa­mego siebie nie tyl­ko czy­namisiebie nie tyl­ko czy­nami alenie tyl­ko czy­nami ale i teżrep­re­zen­tu­jesz zaw­sze sa­mego siebie nie tyl­kozaw­sze sa­mego siebie nie tyl­ko czy­namisa­mego siebie nie tyl­ko czy­nami alesiebie nie tyl­ko czy­nami ale i też

Kiedy rep­re­zen­tu­jesz naj­wyższy urząd w państwie nie ma miej­sca na strach.Nie można być przy­goto­wanym na śmierć swoją lub ko­goś blis­kiego. Tak sa­mo jest z roz­sta­niami. Co­kol­wiek masz, jak­kolwiek się czu­jesz, dob­rze, czy piekiel­nie źle, to pa­miętaj- nicze­go nie dos­ta­jesz na zaw­sze. Los i tak prędzej czy później wyrówna z Tobą rachu­nek, bo na tym świecie nic nie może trwać wiecznie.