Pa­miętam każdą wspólnie spędzoną chwilę. A w każdej było coś wspa­niałego. Nie pot­ra­fię wyb­rać żad­nej z nich i po­wie­dzieć: ta znaczyła więcej niż pozostałe.


pa­miętam-każdą-wspólnie-spędzoną-chwilę-a w każdej-było-coś-wspa­niałego-nie pot­ra­fię-wyb­rać-żad­nej-z nich
nicholas sparkspa­miętamkażdąwspólniespędzonąchwilęa w każdejbyłocośwspa­niałegonie pot­ra­fięwyb­raćżad­nejz nichi po­wie­dziećta znaczyławięcejniżpozostałepa­miętam każdąkażdą wspólniewspólnie spędzonąspędzoną chwilęa w każdej byłobyło coścoś wspa­niałegonie pot­ra­fię wyb­raćwyb­rać żad­nejżad­nej z nichz nich i po­wie­dziećta znaczyła więcejwięcej niżniż pozostałepa­miętam każdą wspólniekażdą wspólnie spędzonąwspólnie spędzoną chwilęa w każdej było cośbyło coś wspa­niałegonie pot­ra­fię wyb­rać żad­nejwyb­rać żad­nej z nichżad­nej z nich i po­wie­dziećta znaczyła więcej niżwięcej niż pozostałe

Oso­ba, która stoi u roz­widle­nia dróg i nie pot­ra­fi wyb­rać żad­nej z nich, nie osiągnie niczego.Chciałam Ci po­wie­dzieć, że to ko­niec te­go zim­ne­go spoj­rze­nia, ale nie pot­ra­fiłam obrócić się i odejść. Tak po pros­tu odejść, nie pat­rząc na Two­je smut­ne oczy. To nic, że nie widziałam Cię przez cały rok, a może więcej. Co­raz częściej spoglądam na Ciebie, gdy za­mykam oczy. Na­wet wte­dy nie pot­ra­fię po­wie­dzieć Ci, że to ko­niec. Ciągnę to bez­sensu. Dro­gi Aniele.Pa­miętam każdy dzień spędzo­ny z Tobą, każdą chwilę, ale już nie pa­miętam kim dla mnie byłeś. BYŁEŚ.Łat­wiej jest coś wie­dzieć, niż wie­dzieć, skąd się to wie.Jak wszys­cy wiel­cy podróżni­cy, widziałem więcej niż pa­miętam i pa­miętam więcej niż widziałem.Wyz­na­nie miłości nocą ? ... coś równie wspa­niałego, bo możesz zasnąć z myślą, że masz dla ko­go już żyć.