pa­miętam tam­ten czas pa­miętam ten ciepły wiatr pa­miętam te wie­czo­ry pa­miętam o pro­mieniach słońca chciałbym jeszcze raz złapać tam­ten wiatr chciałbym jeszcze raz poczuć tam­ten czas chciałbym dot­rzeć tam znów chciałbym poczuć jej mgłę o po­ran­ku chciałbym znów widzieć te gwiaz­dy chciałbym znów poczuć jej od­dech nie mogę się docze­kać pow­ro­tu nad rzekę 


pa­miętam-tam­ten-czas-pa­miętam-ten-ciepły-wiatr-pa­miętam-te wie­czo­ry-pa­miętam-o pro­mieniach-słońca-chciałbym-jeszcze-raz
samothnickpa­miętamtam­tenczastenciepływiatrte wie­czo­ryo pro­mieniachsłońcachciałbymjeszczerazzłapaćpoczućdot­rzećtamznówjejmgłęo po­ran­kuwidziećte gwiaz­dyod­dechniemogę siędocze­kaćpow­ro­tunadrzekę pa­miętam tam­tentam­ten czasczas pa­miętampa­miętam tenten ciepłyciepły wiatrwiatr pa­miętampa­miętam te wie­czo­ryte wie­czo­ry pa­miętampa­miętam o pro­mieniacho pro­mieniach słońcasłońca chciałbymchciałbym jeszczejeszcze razraz złapaćzłapać tam­tentam­ten wiatrwiatr chciałbymchciałbym jeszczejeszcze razraz poczućpoczuć tam­tentam­ten czasczas chciałbymchciałbym dot­rzećdot­rzeć tamtam znówznów chciałbymchciałbym poczućpoczuć jejjej mgłęmgłę o po­ran­kuo po­ran­ku chciałbymchciałbym znówznów widziećwidzieć te gwiaz­dyte gwiaz­dy chciałbymchciałbym znówznów poczućpoczuć jejjej od­dechod­dech nienie mogę sięmogę się docze­kaćdocze­kać pow­ro­tupow­ro­tu nadnad rzekę pa­miętam tam­ten czastam­ten czas pa­miętamczas pa­miętam tenpa­miętam ten ciepłyten ciepły wiatrciepły wiatr pa­miętamwiatr pa­miętam te wie­czo­rypa­miętam te wie­czo­ry pa­miętamte wie­czo­ry pa­miętam o pro­mieniachpa­miętam o pro­mieniach słońcao pro­mieniach słońca chciałbymsłońca chciałbym jeszczechciałbym jeszcze razjeszcze raz złapaćraz złapać tam­tenzłapać tam­ten wiatrtam­ten wiatr chciałbymwiatr chciałbym jeszczechciałbym jeszcze razjeszcze raz poczućraz poczuć tam­tenpoczuć tam­ten czastam­ten czas chciałbymczas chciałbym dot­rzećchciałbym dot­rzeć tamdot­rzeć tam znówtam znów chciałbymznów chciałbym poczućchciałbym poczuć jejpoczuć jej mgłęjej mgłę o po­ran­kumgłę o po­ran­ku chciałbymo po­ran­ku chciałbym znówchciałbym znów widziećznów widzieć te gwiaz­dywidzieć te gwiaz­dy chciałbymte gwiaz­dy chciałbym znówchciałbym znów poczućznów poczuć jejpoczuć jej od­dechjej od­dech nieod­dech nie mogę sięnie mogę się docze­kaćmogę się docze­kać pow­ro­tudocze­kać pow­ro­tu nadpow­ro­tu nad rzekę 

W mo­jej głowie, Ja­wi się obraz, Pla­ma jasna, Na czar­nych myślach, Lato, Czuję ciepło, Trzy­mam jej dłoń, Zmęczo­ne popołudnie, Pozwól mi proszę raz jeszcze, Poczuć na mo­jej twarzy, Pro­mienie te­go sier­pniowe­go słońca, Ten wie­czo­ry wiatr.Chciałbym zwa­riować - ta­ka czasami, przychodzi myśl. Chciałbym w czte­rech ścianach, bez kla­mek - być. Na wys­pie samotnej, da­leko od świata… Chciałbym…? cu­dow­nie znów cisza i spokój chłod­ny po­wiew wiat­ru i nikt mnie nie go­ni ja mam to co być miało po­ran­ki by­wają piękne cza­sami jeszcze po­myśle dob­rze pa­miętam tam­ten szum wiat­ru nie za­pomnę nig­dy tych kłosów na po­lu szu­mu rze­ki w po­ran­ku i twej bliskości A tak to ona od­chodzi najszybciej tam­ta ro­sa na tra­wie tam­te gwiaz­dy na niebie tam­ten nasz czas utracony Nie chciałbym pójść do piekła - za dużo tam księży.Chciałbym wie­dziec czy się mylę Czy to co uważam za właści­we, ty uz­nasz za prawdziwe Czy mogę czuc, czy może mam się du­sic ? Mam dosc zmieniania me­go świata Chciałbym ply­nac wraz z nur­tem mych myśli Od­czu­wac szczęscie, a niena­wisc niszczyc Wstając ra­no widziec świat Który w so­bie od daw­na mam.