Pa­miętasz prze­cież, przy­jacielu, te wszys­tkie dni, nadzieję tak wielką, że aż bo­lała, i zwątpienie, które korzys­tało z naj­mniej­sze­go wyczer­pa­nia, żeby przyjść i za­bić nadzieję.


pa­miętasz-prze­cież-przy­jacielu-te wszys­tkie-dni-nadzieję-tak-wielką-że aż bo­ła-i zwątpienie-które-korzys­ło
halina poświatowskapa­miętaszprze­cieżprzy­jacielute wszys­tkiedninadziejętakwielkąże aż bo­lałai zwątpieniektórekorzys­tałoz naj­mniej­sze­gowyczer­pa­niażebyprzyjśći za­bićnadziejępa­miętasz prze­cieżte wszys­tkie dninadzieję taktak wielkąktóre korzys­tałokorzys­tało z naj­mniej­sze­goz naj­mniej­sze­go wyczer­pa­niażeby przyjśćprzyjść i za­bići za­bić nadziejęnadzieję tak wielkąktóre korzys­tało z naj­mniej­sze­gokorzys­tało z naj­mniej­sze­go wyczer­pa­niażeby przyjść i za­bićprzyjść i za­bić nadzieję

Nie wiem co jest gor­sze stra­cić nadzieję czy wiarę? Prze­cież one bez siebie nie dadzą ra­dy. Wiara wspiera nadzieję, tak jak nadzieja wiarę. Są jak dwie połówki- obie tworzą całość. Całość, którą jest serce.`Spa­lone wszys­tkie zdjęcia, kwiaty, wspom­nienie.. i mam nadzieje, że wszys­tkie mos­ty ! Pop­rzy­siągłem so­bie, że będę używał wszel­kich po­siada­nych zdol­ności, aby czy­nić dob­ro i prze­ciw­działać złu, wspierać to, co w ludziach naj­lep­sze, pra­cować w ce­lu uwol­nienia ich z więzień, które so­bie sa­mi stworzy­li, oraz w ce­lu zwal­cza­nia sys­temów, które niszczą nadzieje na ludzkie szczęście i sprawiedliwość.Kiedy naj­mniej­sze, co mogą ci zro­bić, to wszys­tko, wte­dy naj­gor­sze, co mogą zro­bić, nag­le przes­ta­je budzić grozę.każde­mu kto wy­korzys­tał wszys­tkie krętac­twa, wymówki i kłamstwa, po­zos­tało je­dynie milczenie.Ciągle ma­my nadzieję - i we wszys­tkich spra­wach le­piej mieć nadzieję niż ją stracić.