Pa­miętasz tą pier­wszą roz­mowę? To Pier­wsze spoj­rze­nie? Ten głos który co noc przy pożeg­na­niu mówi KOCHAM CIE? Właśnie te­go mi bra­kuje two­jego spoj­rze­nia tej roz­mo­wy i piękne­go, uz­dra­wiające­go słowa: ,,Kocham Cie 


pa­miętasz-tą pier­wszą-roz­mowę-to pier­wsze-spoj­rze­nie-ten-głos-który-co noc-przy-pożeg­na­niu-mówi-kocham-cie-właśnie-te­go
tsumikepa­miętasztą pier­wsząroz­mowęto pier­wszespoj­rze­nietengłosktóryco nocprzypożeg­na­niumówikochamciewłaśniete­gomi bra­kujetwo­jegospoj­rze­niatej roz­mo­wyi piękne­gouz­dra­wiające­gosłowakochamcie pa­miętasz tą pier­wszątą pier­wszą roz­mowęto pier­wsze spoj­rze­nieten głosgłos któryktóry co nocco noc przyprzy pożeg­na­niupożeg­na­niu mówimówi kochamkocham ciewłaśnie te­gote­go mi bra­kujemi bra­kuje two­jegotwo­jego spoj­rze­niaspoj­rze­nia tej roz­mo­wytej roz­mo­wy i piękne­gouz­dra­wiające­go słowakocham cie pa­miętasz tą pier­wszą roz­mowęten głos którygłos który co nocktóry co noc przyco noc przy pożeg­na­niuprzy pożeg­na­niu mówipożeg­na­niu mówi kochammówi kocham ciewłaśnie te­go mi bra­kujete­go mi bra­kuje two­jegomi bra­kuje two­jego spoj­rze­niatwo­jego spoj­rze­nia tej roz­mo­wyspoj­rze­nia tej roz­mo­wy i piękne­go

Dworzec.. Dwo­je zakochanych. On uda­je wy­luzo­wane­go, jej to mniej wychodzi. Nad­jeżdża po­ciąg. Łzy, os­tatnie słowa: Nieroz­pozna­na wys­po rozkoszy, Kocham Cię! Ta­jem­nicza na­miet­ności duszy, Kocham Cię! Myśli mo­ja nieu­chwyt­na w locie, Kocham Cię! Ser­ce mo­jego oceanu roztargnienia, Kocham Cię! Nadziejo blis­ka tym co umierają, Kocham Cię! Uk­ry­ta duszo mo­jej świadomości, Kocham Cię! Mu­zo mo­jego życia bez trwogi, Kocham Cię! Kocham Cię stok­roć bar­dziej niźli ko­gokol­wiek do tej po­ry kochać byłam w stanie.-Kocham cię ! - po­wie­dział cichut­ko misiu -Ni­by dlacze­go? - od­rzekła koniczynka -Gdy Cię nie ma bra­kuje mi cze­goś, wte­dy boję się na­wet włas­ne­go cienia Ko­niczyn­ka uśmie­chnęła się le­ciut­ko i po­wie­działa : - wiesz co mi­siu? To były szcze­re i naj­piękniej­sze słowa, które kiedy­kol­wiek od ko­goś usłyszałam i za to cię właśnie kocham ;] Przy­tulę Cię ,w oczka spoj­rzę Ci , swe pa­luszki wwi­jać będę we włos­ki Twe , zaś nos­kiem swym potrę się o Twój , i us­ta­mi swy­mi zet­knę się z Twoimi wy­powiadając ciepłe słowa w ser­ce Twe jak bar­dzo moc­no Kocham Cię Nie is­tnieje miłość od pier­wsze­go wej­rze­nia, od pier­wsze­go wej­rze­nia może się obudzić tyl­ko pożądanie.Ja i mój były mąż za­kocha­liśmy się w so­bie od pier­wsze­go wej­rze­nia. Na­leżało spoj­rzeć po raz drugi...