Pa­nek chamisko gdy ub­liża kobiecie mózg w kapeluszu.


pa­nek-chamisko-gdy-ub­liża-kobiecie-mózg-w kapeluszu
redrosepa­nekchamiskogdyub­liżakobieciemózgw kapeluszupa­nek chamiskochamisko gdygdy ub­liżaub­liża kobieciekobiecie mózgmózg w kapeluszupa­nek chamisko gdychamisko gdy ub­liżagdy ub­liża kobiecieub­liża kobiecie mózgkobiecie mózg w kapeluszupa­nek chamisko gdy ub­liżachamisko gdy ub­liża kobieciegdy ub­liża kobiecie mózgub­liża kobiecie mózg w kapeluszupa­nek chamisko gdy ub­liża kobieciechamisko gdy ub­liża kobiecie mózggdy ub­liża kobiecie mózg w kapeluszu

Roz­mo­wa z Bo­giem to bar­dziej roz­mo­wa ze sa­mym sobą, poukłada­nie so­bie różnych rzeczy, gdy cza­sy są ciężkie i nie ma roz­wiąza­nia A czy B.To rachu­nek su­mienia, rachu­nek zdol­ności do życia, a także rachu­nek miłości do ludzi, na których ci zależy.Instancje panowały trzy: pięść, mózg i serce. / Serce się wycofało, będąc w poniewierce. / Gdy zaś pięść z mózgiem same pozostały w parze, / oto skutek: mózg rządzi tak, jak mu pięść każe.Mózg to wspaniały organ: zaczyna działać w chwili, gdy się budzimy, a kończy, gdy znajdziemy się w pracy.Nie ugo­tujesz stra­wy, gdy gar­nek dziurawy.Let­nim dniem, w kapeluszu wi­tam cię przy pociągu. Ma­lino­wym pocałunkiem zat­rzy­mam cię przy sobie. Wiatr zer­wał się te­go ranka gdy pat­rzyłeś mi w oczy. Nie mówi się o tym, co działo się pod po­wieką nocy. Naj­piękniej­szy jest dzień rozświet­lo­ny twoim uśmiechem. I chcę się kochać, tak bar­dzo chcę się kochać! Gdy widzi się ciebie, pat­rzące­go na mnie, nie widzące­go ni­kogo innego.  Gdy mężczyzna oświadczy kobiecie, że oprócz niej nigdy żadnej nie kochał, i gdy okaże się, że to prawda, ona wcale się nim nie zainteresuje.