Pa­nu Bo­gu po­za ko­tami nic się do końca nie udało. Ko­ty są stworze­niami skończonymi.


pa­nu-bo­gu-po­za-ko­tami-nic ę-do końca-nie udało-ko­ty są stworze­niami-skończonymi
jerzy pilchpa­nubo­gupo­zako­taminic siędo końcanie udałoko­ty są stworze­niamiskończonymipa­nu bo­gubo­gu po­zapo­za ko­tamiko­tami nic sięnic się do końcado końca nie udałoko­ty są stworze­niami skończonymipa­nu bo­gu po­zabo­gu po­za ko­tamipo­za ko­tami nic sięko­tami nic się do końcanic się do końca nie udałopa­nu bo­gu po­za ko­tamibo­gu po­za ko­tami nic siępo­za ko­tami nic się do końcako­tami nic się do końca nie udałopa­nu bo­gu po­za ko­tami nic siębo­gu po­za ko­tami nic się do końcapo­za ko­tami nic się do końca nie udało

We wszys­tkim jest prze­mija­nie i trze­ba go­nić, żeby do końca działo się, co da­je spełnienie. A nie uda­wać, że końca nie ma.[Pra­wa po­dob­ne są do pajęczy­ny.] Jeżeli bo­wiem dos­ta­nie się do niej stworze­nie małe i słabe, nie może się wy­dos­tać, ale stworze­nie większe ro­zer­wie ją i spo­koj­nie po­leci dalej.Nic tak nie us­po­kaja jak jaz­da bu­sem z włas­ny­mi prze­myśle­niami... ~ Mrs Vercetti A sen pot­ra­fi bu­dować łagod­ne gra­nice między wy­darze­niami. Nic nie może się zacząć ani skończyć nap­rawdę, dopóki krop­ki nad dniem nie pos­ta­wi sen.Są ludzie żyjący za dnia i stworze­nia nocy. Ważne by pa­miętać, że stworze­nia no­cy to nie zwyk­li ludzie dnia, którzy nie kładą się spać do późna, bo myślą, że dzięki te­mu są bar­dziej in­te­resujący i wyk­reowa­ni. By przek­roczyć gra­nicę, nie wys­tar­czy os­try ma­kijaż i bla­da ce­ra - trze­ba o wiele więcej...Na krótki dys­tans stworze­nie dwu­nogie zwyk­le pot­ra­fi wyp­rzedzić stworze­nie czwo­rono­gie, a to z po­wodu cza­su, ja­ki zaj­mu­je czwo­rono­gowi zo­rien­to­wanie się w tych wszys­tkich no­gach. Jest to fakt bez wątpienia praw­dzi­wy, choć niez­byt pow­szechnie znany.