Pa­radoks pun­ktu odniesienia. Mały wiel­ki człowiek...


pa­radoks-pun­ktu-odniesienia-mały-wiel­ki-człowiek
patt_pa­radokspun­ktuodniesieniamaływiel­kiczłowiekpa­radoks pun­ktupun­ktu odniesieniamały wiel­kiwiel­ki człowiekpa­radoks pun­ktu odniesieniamały wiel­ki człowiek

Z pun­ktu widze­nia Wszechświata człowiek jest ty­le sa­mo wart co pchła. -Walenty
z pun­ktu-widze­nia-wszechświata-człowiek-jest ty­-­mo-wart-co pchła
Lo­gika zap­ro­wadzi cię z pun­ku A do pun­ktu B.Wyob­raźnia zap­ro­wadzi cię wszędzie. -Albert Einstein
lo­gika-zap­ro­wadzi-ę-z pun­ku-a do pun­ktu-bwyob­raźnia-zap­ro­wadzi-ę-wszędzie
Pat­rząc z pun­ktu widze­nia bib­lijne­go, diabeł w piek­le jest pos­ta­cią po­zytywną, za­dając ból tym, którzy na niego zasłużyli. -Mateusz Piecki Schizoidalny
pat­rząc-z pun­ktu-widze­nia-bib­lijne­go-diabeł-w piek­-jest pos­­ą-po­zytywną-za­dając-ból-tym-którzy-na niego-zasłużyli