PA­ZER­NOŚĆ !!! ...


pa­zer­noŚĆ-co ódmy-po­lak-prze­nosi-kon­to-oso­bis­te-do cre­dit-ag­ri­col- na­wet-1000-złotych-pre­mi-za założenie
irracjapa­zer­noŚĆco siódmypo­lakprze­nosikon­tooso­bis­tedo cre­ditag­ri­col na­wet1000złotychpre­miza założeniekon­taw cre­ditagricolto tyl­kodwafrag­mentyz rek­la­mycre­ditagricolhmmm po­lakujak cięwidzątakcięwabiąpa­zer­noŚĆco siódmy po­lakpo­lak prze­nosiprze­nosi kon­tokon­to oso­bis­teoso­bis­te do cre­ditdo cre­dit ag­ri­col na­wet 10001000 złotychzłotych pre­mipre­mi za założenieza założenie kon­takon­ta w cre­ditw cre­dit agricolto tyl­koto tyl­ko dwadwa frag­mentyfrag­menty z rek­la­myz rek­la­my cre­ditcre­dit agricolagricoljak cię widzątak cięcię wabiąco siódmy po­lak prze­nosipo­lak prze­nosi kon­toprze­nosi kon­to oso­bis­tekon­to oso­bis­te do cre­ditoso­bis­te do cre­dit ag­ri­col na­wet 1000 złotych1000 złotych pre­mizłotych pre­mi za założeniepre­mi za założenie kon­taza założenie kon­ta w cre­ditkon­ta w cre­dit agricolto tyl­ko dwato tyl­ko dwa frag­mentydwa frag­menty z rek­la­myfrag­menty z rek­la­my cre­ditz rek­la­my cre­dit agricolcre­dit agricoltak cię wabią

Używaj dnia, jak naj­mniej ufając przyszłości. Car­pe diem quam mi­nimum cre­dulo pos­te­ro. (łac.)  -Horacy
używaj-dnia-jak naj­mniej-ufając-przyszłoś-car­pe-diem-quam-mi­nimum-cre­dulo-pos­te­ro-łac 
Dob­ro nie is­tnieje inaczej, jak tyl­ko ja­ko kon­kret­na dob­roć i wol­ność kon­kret­ne­go człowieka. -Józef Stanisław Tischner
dob­ro-nie is­tnieje-inaczej-jak tyl­ko-ja­ko-kon­kret­na-dob­roć-i wol­ność-kon­kret­ne­go-człowieka
O li­tera­turze myślał już wyłącznie tak, jak o ja­kimś da­lekim kon­ty­nen­cie, który kiedyś, w młodości, zwie­dził. Pragnął już tyl­ko wspominać. -M » Sándor Márai » Magia
o li­tera­turze-myśł-już-wyłącznie-tak-jak o ja­kimś-da­lekim-kon­ty­nen­cie-który-kiedyś-w młodoś-zwie­dził-pragnął już