Pańskie tek­sty zat­rzy­mują. Mocz. Proszę się nie mar­twić i tworzyć dalej. Do Nob­la da­leko, ale do uro­loga blisko.


pańskie-tek­sty-zat­rzy­mują-mocz-proszę ę-nie mar­twić-i tworzyć-dalej-do-nob­-da­leko-ale-do uro­loga-blisko
nicola-57pańskietek­styzat­rzy­mująmoczproszę sięnie mar­twići tworzyćdalejdonob­lada­lekoaledo uro­logabliskopańskie tek­stytek­sty zat­rzy­mująproszę się nie mar­twićnie mar­twić i tworzyći tworzyć dalejdo nob­lanob­la da­lekoale do uro­logado uro­loga bliskopańskie tek­sty zat­rzy­mująproszę się nie mar­twić i tworzyćnie mar­twić i tworzyć dalejdo nob­la da­lekoale do uro­loga bliskoproszę się nie mar­twić i tworzyć dalej

gdy­bym odeszła dziś czy zat­rzy­małabym czas matko ojcze bracie siostry panie czy gdy­bym dziś odeszła czy twe ob­licze roz­jaśniłby blask czy twój dom wy­pełniłby śmiech czy w mar­twej ciszy uro­niłbyś sa­motną łzę Żeby wyg­rać bitwę pot­rze­ba se­tek ty­sięcy żołnie­rzy, ale żeby zwy­cięstwo poszło na mar­ne wys­tar­czy kil­ku szpiegów.Możesz mi po­wie­dzieć kim jes­teś i jak działasz, WYTŁUMACZ MI proszę BO SPA­DAM w ot­chłań który mnie pochłania zat­rzy­maj mnie proszę i wytłumacz,jak działasz...Hit­le­ra zat­rzy­mała zima, Nic nie zat­rzy­mało Stalina.Ucieknę gdzieś da­leko, zat­rzy­mam się w przyd­rożnym barze, zgu­bie tam nadzieje, która będzie umierać we mnie co­raz bar­dziej po każdym ko­lej­nym browarze.Pre­tek­sty nie muszą być praw­do­podob­ne, gdyż przes­tałyby być pre­tek­sta­mi, a stałyby się przyczynami.